Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021 kl. 13:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12:15.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och
   
 • anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 29 april 2021 skriftligen till Railcare Group AB, Att:  Årsstämma, Box 34, 932 21 Skelleftehamn. Anmälan kan också göras per telefon 072-528 00 09 eller per e-post ir@railcare.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.railcare.se/integritetspolicy/.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 27 april 2021.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.railcare.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas.
 1. Val av ordförande vid stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordningen.
 1. Val av en eller två justeringsmän.
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Verkställande direktörens anförande.
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
   
 2. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  c. 
  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
   
 3. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
   
 4. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 1. Val av styrelse samt revisor.
 1. Framläggande av och beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2020.
 1. Stämmans avslutande.
   

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 10–12 I DAGORDNINGEN

Valberedningen har utgjorts av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB samt Kjell Lindskog, utsedd av familjerna Marklund och Dahlqvist. Valberedningens ordförande har varit Åke Elveros.

Val av ordförande vid stämman (punkt  2)

Valberedningen föreslår att Catharina Elmsäter-Svärd väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer (punkt  10)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt  11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

 • 200 000 kronor till styrelsens ordförande;
 • 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både revisions- och ersättningsutskotten. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska Bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen förslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark och Björn Östlund. Till styrelseordförande föreslås omval av Catharina Elmsäter-Svärd.

Vidare föreslår valberedningen att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.railcare.se.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b OCH 13 I DAGORDNINGEN

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 14 474 500 kronor (7 237 250) delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 17 446 428 kronor (22 776 920), balanseras i ny räkning. Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 0,60 kronor (0,30) per aktie och att fredagen den 7 maj 2021 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 12 maj 2021 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2020 (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 24 124 167 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och ersättningsrapport samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 9b i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast onsdagen den 14 april 2021 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn och Bolagets webbplats från samma tidpunkt. Valberedningens förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på Bolagets webbplats från dagen för utfärdande av kallelsen.
 

Skelleftehamn i mars 2021
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN

 

Denna information är sådan information som Railcare Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaqs regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 13:00 CEST.
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.seOm Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Taggar: