Delårsrapport 3, 2019

Report this content

1/1 – 30/9 2019

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1372,7 KSEK (811,5 KSEK), en ökning med 561,2 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -7413,8 KSEK (-6997,1 KSEK), en försämring med 416,7 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,34 SEK (-0,52 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st (13.437.837st).


1/7 – 30/9 2019

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 590,3 KSEK (102,7 KSEK), en ökning med 487,6 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2238,4 KSEK (-2502,2 KSEK), en förbättring med 263,8 KSEK jämfört mot föregående år. 

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,09 SEK (-0,19 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st (13.437.837 st).

Händelser under 1 juli - 30 september  

 •  Raybaseds VD Jonas Almquist köpte den 22/7 400.000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 1,20 SEK per aktie och affären uppgick totalt till 480 000 SEK. Affären genomfördes utanför marknadsplats. VD innehar nu 1,15 miljoner aktier, vilket motsvarar 4,7 procent av Bolaget.

 •  Raybased genomförde den13/8 en extra bolagsstämma, vilket som gav styrelsen fullmakt att uppta konvertibellån på 10 MSEK.

 •  Den 19/8 genomförde Raybased en riktad nyemission av ett tvåårigt konvertibellån till Brofund Group om 5,0 miljoner kronor till 5,0 procent ränta. Konverteringskursen är 1,85 kronor. “Vi ser stora möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen med digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid”, säger Johan Karlsson, vd på Brofund. Brofund innehar sedan tidigare 2,51 miljoner aktier, vilket motsvarar 10,23% av bolaget.

 •  Den 28/8 genomförde Raybased en riktad nyemission av ett tvåårigt konvertibellån till Grundstenen, dotterbolag till Kvarnvreten Fastighets AB om 5,0 miljoner kronor till 5,0 procent ränta. Konverteringskursen är 1,85 kronor. ”Kvarnvreten och Västmanlands Fastighetsskötsel har varit verksamma i fastighetsbranschen i över 50 år. Vi ser att Raybased har lösningarna på många av de utmaningar som fastighetsbranschen har idag. Jag tänker främst på digitalisering, minskade CO2 utsläpp och rätt inomhusklimat,” säger Erik Magnusson VD, Kvarnvreten Fastighets AB.
 •  Raybaseds affärsutvecklingschef Michael Odälv köpte 190 000 aktier i Bolaget. Aktierna köptes till genomsnittskursen 1,59 kronor per aktie. Affären gjordes över marknaden. Michael Odälv äger sedan tidigare 110 000 aktier i bolaget. Efter dessa köp äger Michael Odälv totalt 300 000 aktier i Raybased AB.

 • Raybased tecknar partneravtal med AcobiaFLUX och erhåller order till ett värde av
  380 000 SEK.
  Raybased har tecknat avtal om samarbete med AcobiaFLUX, som är en totalleverantör av IT & automation till Industri, Infrastruktur och Fastighet. Som underleverantör erhåller Raybased en första order värd ca 380 000 SEK för leverans till Norefjell Ski & Spa i Norge.


Väsentliga händelser efter perioden

 •  Raybased tecknade ett ramavtal med Castellum Väst AB som möjliggör avrop för leverans och installation av bland annat tjänsten METERING as a Service (MaaS) i Castellum Västs drygt 200 fastigheter, vilka är en del av Castellum koncernens 647 fastigheter. Avtalet är löpande med möjlighet till utvidgning.

VD har ordet 

Bästa aktieägare,

Tredje kvartalet blev en intensiv period med flera genomförda projekt. Vår första större affär blev klar med tjänsten Metering as a Service – MaaS i ett ramavtal med Castellum Väst AB. Tjänsten levererar mätardata från Castellums mätare/undermätare trådlöst och säkert direkt till Castellums olika fastighetssystem. Projekten har möjliggjort tester av vår implementationsprocess med målet att standardisera, minimera arbetsinsatsen för fastighetsägaren, kvalitetssäkra och skapa skalbarhet. Vi är mycket glada över att våra högt ställda mål har uppnåtts i samtliga Castellum projekt. Genom vår kvalitetssäkrade process och tydlighet mot underentreprenörer minimeras arbetsinsatsen både för fastighetsägaren och Raybased. Ramavtalet med Castellum, se pressmeddelande den 23 oktober, är en viktig milstolpe för Raybased.

”Med Raybased MaaS tjänst kan vi enkelt och kostnadseffektivt avläsa våra elmätare och importera data direkt in i vårt energiuppföljningssystem. Med automatisk avläsning ökar även kvaliteten på data till en lägre kostnad, säger Anders Björling, Teknisk chef på Castellum Väst AB. Tjänsten ligger dessutom helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi”.

Allt fler fastighetsägare eftersträvar en högre grad av digitalisering och automation. Incitamenten är flera; Sänka driftkostnaderna, höja kvaliteten – dyrt att felfakturera, skapa en bas för energieffektivisering och optimal fastighetsdrift samt att förbättra inomhusklimatet för hyresgästerna. Våra olika tjänster innebär en lägre energiförbrukning vilket kraftigt minskar koldioxid (CO2) utsläppen – Ett allt mer angeläget hållbarhetsperspektiv för hela näringslivet! I synnerhet för befintliga byggnader som står för närmare 40 % av Europas CO2 utsläpp. Ungefär lika stor andel som CO2 utsläppen från transportsektorn!

Raybased strategi är nu att introducera våra bastjänster Metering as a Service och Temperature as a Service – trådlös temperaturavläsning i fastigheter och bostadslägenheter. Tjänsterna har tydliga mervärden för fastighetsägaren, samtidigt som de är standardiserade och skalbara för Raybased. När vår utrustning och infrastruktur är på plats kan vi enkelt addera de tjänster som fastighetsägaren behöver. Ett första steg kan till exempel vara att kontrollera och följa upp energiförbrukningen. Därefter kan fastighetsägaren optimera förbrukningen genom trådlös styrning av temperatur och luftkvalitet. Det i sin tur möjliggör behovsstyrd ventilation samt precisionsstyrning av värme och kyla.

Våra tjänster är trådlösa och kostnadseffektiva. Samtidigt som energiförbrukningen minskar förbättras inomhusklimatet vilket kan öka kundnöjdheten (NKI) samt produktiviteten i hyresgästernas egen verksamhet. Affärsnytta i flera led!

Flera indikatorer pekar på att fastighetsbranschen nu är redo för ökad digitalisering. Våra erbjudanden passar väl in i den utveckling vi nu ser på marknaden. Genom den stegvisa utvecklingspotential som våra tjänster erbjuder ser vi med tillförsikt framåt.

Övriga uppgifter

Kvartalsrapporten avges av VD Jonas Almquist.

Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Jonas Almquist, Tel: 0702 - 583 888
samt styrelseordförande, Lennart Olving, Tel: 0703 -194 800

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

Årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras den 17/1 - 2020 på Spotlights hemsida;
www.spotlightstockmarket.com samt på Bolagets hemsida
www.raybased.com 

Denna information är sådan information som Raybased AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
28/10 - 2019.

Dokument & länkar