Kommuniké från Årsstämma 2021 i Raybased Holding AB (publ)

Report this content

VD:s redogörelse
Jonas Almquist, VD hos Raybased Holding AB (publ), redogjorde för bolagets verksamhet för 2020.

Han sammanfattade med att inför 2020 samt inför företrädesemissionen 2020 så var bolagets tydliga målsättning att ”Raybased skall utveckla en mjukvaruplattform som kan hantera data och enkelt integrera mot andra system och plattformar. Vidare skall Raybased leverera attraktiva tjänster som bygger på att data inhämtas från fastigheter och andra datakällor, till exempel väderprognoser. Lösningarna skall vara skalbara och bygga på trådlös teknik. Insamlade data skall kunna användas i kundens befintliga system samt visualiseras i RB 2Way. Alla dessa mål har infriats under 2020.

Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2021 parallellt med stort fokus på ökad försäljning.

Vid årsstämman fattades följande beslut:
Fastställande av resultat m.m.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsearvode
Fredrik Brodin, Jan Eriksson, Klas Gustafsson, Lennart Olving, Sverker Littorin, och Ulrika Steiner omvaldes till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman fastställde årliga arvoden till styrelsen med sammanlagt 7 inkomstbasbelopp fördelat med 2 inkomstbasbelopp till ordförande och 1 inkomstbasbelopp vardera till övriga ledamöter.

Val av revisor och revisorsarvode
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes Mazars SET Revisionsbyrå AB med David Johansson som huvudansvarig revisor. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Bemyndigandet skall i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt.

Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Ändringarna innebär, ändring av gränserna för antal aktier och aktiekapital och införande av möjlighet att hålla bolagsstämma i Stockholm.

Mer information lämnas av  
Jonas Almquist VD, Raybased Holding AB (publ) 
Telefon: +46 702 58 38 88 
jonas.almquist@raybased.com  

Fredrik Brodin, Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ) 
Telefon: +46 708 88 88 65

fredrik@broville.se

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen  Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare. Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM).www.raybased.com

Dokument & länkar