RANDVIKEN FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRBEREDER LISTBYTE TILL NASDAQ FIRST NORTH PREMIER GROWTH MARKET

Report this content

Styrelsen i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”) offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq”). Processen har initierats hos Nasdaq och om Randviken godkänns av Nasdaq bedöms listbytet kunna genomföras under slutet av 2021.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Randvikens aktier till Nasdaq First North Premier Growth Market är ett naturligt steg i Randvikens utveckling som kommer att öka kännedomen om Bolaget och underlätta för institutionella investerare att bli aktieägare. Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion.

Om Randviken godkänns av Nasdaq bedöms listbytet kunna genomföras under slutet av 2021.

Aktierna i Randviken kommer att handlas med oförändrat kortnamn RFAST och ISIN kod SE0016128169. Aktieägarna i Randviken kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Randviken har i samband med genomförandet av listbytet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Redeye AB som certified adviser.

Stockholm den 5 oktober 2021

Randviken Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Gustaf Segerborgs försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021 kl. 14:15 CET

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning.