Uppdatering av valberedningens förslag inför Randviken Fastigheter AB (publ):s årsstämma den 29 april 2022

Report this content

Valberedningens har inför årsstämman 2022 föreslagit att Madeleine Raukas och Erika Kveldstad för första gången ska väljas som styrelseledamöter för Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”). Med anledning av Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ):s (”Stenhus”) erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Randviken den 19 april 2022 har emellertid uppdragets karaktär förändrats väsentligt. Madeleine Raukas och Erika Kveldstad har därför meddelat valberedningen att de avböjer de föreslagna uppdragen.

Detta resulterar i att valberedningens förslag innebär att fem ledamöter ska väljas till styrelsen, dvs. Tobias Emanuelsson, Fredrik Brodin, Robin Rutili, Lars Tagesson och Douglas Westerberg. Aktieägare som har anmält sig till stämman och avser att utöva, alternativt redan har utövat, sin rösträtt genom poströstningen behöver inte vidta någon åtgärd med anledning av den förändrade innebörden av valberedningens förslag. Den fullständiga kallelsen till årsstämman i Randviken 2022 finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.randviken.se, och poströster ska vara Randviken tillhanda senast den 28 april 2022.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD

Telefon: +46 702 76 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.