Delårsrapport januari-september 2014

Juli-september 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 508 Mkr (505), en ökning med 0,5% jämfört med motsvarande period föregående år (-3,2% i fasta växelkurser)
 • EBITDA minskade med 24,4% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 51 Mkr (68)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 25 Mkr (44), vilket ger en rörelsemarginal på 5,0% (8,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8 Mkr (27), vilket ger en resultatmarginal på 1,6% (5,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,22 kr (1,07), efter utspädning 0,22 kr (1,03)

Januari-september 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 696 Mkr (1 552), en ökning med 9,3% jämfört med motsvarande period föregående år (6,3% i fasta växelkurser)
 • EBITDA ökade med 24,2% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 252 Mkr (203)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 177 Mkr (134), vilket ger en rörelsemarginal på 10,4% (8,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 111 Mkr (83), vilket ger en resultatmarginal på 6,5% (5,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,37 kr (3,26), efter utspädning 3,37 kr (3,11)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 168 Mkr (83)
 • Nettoskuld/Eget Kapital var -0,3 (0,7)

Nyckeltal
Jul – Sep Jämf. i Jan - Sep Jämf. i Okt13 Helår
Mkr 2014 2013 procent 2014 2013 procent -Sep14 2013
Nettoomsättning 507,6 504,8 0,5 1 696,4 1 551,8 9,3 2 269,2 2 124,6
Nettoomsättning (fasta kurser) 488,7 -3,2 1 649,0 6,3
EBITDA 51,1 67,6 -24,4 251,9 202,8 24,2 332,1 283,0
Rörelseresultat (EBIT) 25,3 43,6 -42,0 176,8 133,6 32,3 231,3 188,1
Rörelsemarginal, % 5,0 8,6 10,4 8,6 10,9 8,9
Resultat per aktie, kr 0,22 1,07 3,37 3,26 3,81 3,72
Jämförelsestörande poster 0,0 0,1 0,0 2,3 4,2 6,5
Avkastning på eget kapital, % 10,8 26,1 10,8 14,5
Avkastning på operativt kapital, % 19,4 15,4 19,4 17,2
Soliditet, % 59,5 18,6 59,5 37,6
Nettoskuld -412,6 443,5 -412,6 409,8
Nettoskuld/Eget Kapital -0,3 0,7 -0,3 0,6
Nettoskuld/EBITDA -1,2 1,7 -1,2 1,4

Thomas Eldered, VD: 

”Totalt sett var utvecklingen relativt stabil i det tredje kvartalet. Försäljningen fortsatte på en hög nivå, rörelseresultatet påverkades av vissa engångs- och periodiseringseffekter och kassaflödet var mycket starkare än föregående år.

Försäljningen var den högsta för det tredje kvartalet någonsin, gynnat av positiv valutaeffekt och stabil verksamhet i de flesta operativa bolagen. Försäljningen inom Development & Technology fortsatte att öka men, som förväntat, i lägre takt än tidigare under året. Denna ökning motverkades av andra faktorer, som tekniska problem, materialbrist av vissa komponenter och den avslutade franska distributionsverksamheten. Dessa faktorer, tillsammans med periodiseringseffekter från det första halvåret, medförde en lägre produktionstakt under kvartalet som påverkade kvartalsresultatet. Vi hade också onormalt hög nivå av koncernaktiviteter för utvärdering av förvärvsobjekt inklusive due diligence, som resulterade i ökade externa kostnader.

Kassaflödet från den operativa verksamheten, 75 Mkr (förra året 23 Mkr), var starkt till följd av en reducering av rörelsekapitalet.

Förvärvet av den italienska koncernen Corvette Pharmaceutical Services, från 1 oktober, ger tillgång till intressanta och för Recipharm nya geografiska områden inkluderat Italien och flertalet tillväxtmarknader. Det utökar vår kapacitet inom frystorkning och Corvette kommer bidra starkt till den del av Recipharms verksamhet som baseras på immateriella rättigheter.

Vi kommer fortsätta att utveckla Recipharm i linje med våra tillväxtstrategier och mot våra långsiktiga mål, genom en kombination av investeringar i befintlig verksamhet tillsammans med fler förvärv och långsiktiga partnersamarbeten, som till exempel det nyligen offentliggjorda samarbetet med Isofol Medical. Med den nya 1 500 miljonerskrediten och mandatet för styrelsen att emittera aktier vid förvärv förstärks våra möjligheter att utveckla verksamheten vidare”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.
 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2014 kl 07:45 CET.
 

Med anledning av delårsrapportens offentliggörande bjuder företaget in till en telefonkonferens med webbpresentation (på engelska) för investerare, analytiker och media den 7 november klockan 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Björn Westberg presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Från Sverige, tfn: +46 8 506 443 86
Från Danmark, tfn: +45 32 71 42 62
Från Finland, tfn: +358 9 8171 0375
Från Norge, tfn: +47 21 06 61 13
Från UK, tfn: +44 20 7153 9154
Från Tyskland, tfn: +49 69 2017 44 210
Från Frankrike, tfn: +33 1 70 70 95 02
Från Spanien, tfn: +34 914 142 009
Från Schweiz, tfn: +41 44 580 65 22
Från USA, tfn:+1 877 423 0830

Pinkod för deltagare: 942621#

För att ta del av presentationen under konferensen, vänligen använd följande länk: http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=884203&s=1&k=BD5F68B778595AA605A9D778C06DA2DA


Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 1 750 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar, utveckling av API:er samt  farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 250 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 2,6 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Italien med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (ticker RECI B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. 

För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök
www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ) Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro Telefon 46 8 602 52 00

Fax 46 8 81 87 03, www.recipharm.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Totalt sett var utvecklingen relativt stabil i det tredje kvartalet
Thomas Eldered