Dela

Kontakt

Citat

Jag är särskilt nöjd med hur Nitin Lifesciences har utvecklats sedan bolaget införlivades i Recipharmkoncernen. Både bolagets försäljning och marginal har ökat trots den senaste makroekonomiska volatiliteten i Indien och vi förutser att denna gynnsamma utveckling fortsätter. Övertagandet ger oss möjlighet att kombinera och bättre utnyttja operativa synergier med vår övriga indiska verksamhet. Familjen Sobtis kapitalinvestering i Recipharm är av gemensamt intresse och det gläder mig att Dr Chetan Sobti och Mr Nitin Sobti inte bara kommer att fortsätta leda den nuvarande verksamheten, utan även tar ansvar för utveckling och tillväxt av Recipharms hela affär på den inhemska indiska marknaden samt på andra tillväxtmarknader.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Vi fortsätter genomföra våra fokuserade strategier för att nå våra övergripande mål och det här senaste avtalet är ytterligare ett bevis på detta. Jag välkomnar våra nya kollegor i Spanien och ser fram emot att förse Roche med förstklassiga CDMO-tjänster.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Det är en stor ära för Recipharm att få ett erkännande för vårt decennielånga engagemang i Frankrike. Vi är mycket nöjda med hur vår verksamhet utvecklats i landet och jag vill tacka Svenska Handelskammaren i Frankrike för utmärkelsen.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Vi har haft ett proaktivt tillvägagångssätt för att tackla utmaningen med serialisering, vi förstår den kritiska roll som kontraktstillverkare spelar för att säkerställa kontinuerlig tillgång av viktiga läkemedel. Förutom att utrusta nio av våra anläggningar innan den amerikanska och europeiska lagstiftningen träder i kraft har vi också infört en specialstyrka för utrullningen på alla våra anläggningar, för att säkerställa ett konsekvent införande av vår standardlösning.
Staffan Widengren, ansvarig för Recipharms globala serialiseringsprojekt
Vi fortsätter att arbeta hårt för att för att genomföra våra strategier och nå våra mål. Vi investerar kraftfullt för ledarskap i områden med god förväntad efterfrågan. Vi genomför strukturoptimeringar och förbättringar för att höja lönsamhet och erbjuda kunderna attraktiva lösningar. Kunderna ger positiv feedback både beträffande vår långsiktiga strategi och vårt nuvarande arbete. Vi ser goda möjligheter att inleda och fördjupa betydelsefulla långsiktiga relationer med viktiga kunder. Jag känner därför en stor tillförsikt i våra möjligheter att infria våra övergripande finansiella mål och att vara en ledande global CDMO.
Thomas Eldered, VD
De förändringar vi avser att genomföra kommer att göra det möjligt för oss att ge våra kunder förstklassig service och förstklassigt värde. Förändringarna kommer att leda till omedelbara effektivitetsförbättringar och långsiktigt innebär det att Recipharm kan erbjuda en mer konkurrenskraftig tillverkningsstruktur för orala fasta beredningar. Det här är ett strategiskt val vi gör för att optimera vår tillverkning, men det är samtidigt ett svårt beslut då stängningen påverkar cirka 225 av våra medarbetare i Sverige, vars engagemang och hårda arbete har gjort att vi kan erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet. Vi har självfallet för avsikt att behandla alla på ett rättvist och respektfullt sätt under hela processen. De planerade förändringarna kommer att innebära att vi kan fokusera på de mest konkurrenskraftiga och effektiva tillverkningsanläggningarna i vårt nätverk. På strategisk nivå fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och tillverka läkemedel för krävande kunder runt om i världen. Det innebär att våra finansiella mål är oförändrade.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Vi förstod på ett tidigt stadium komplexiteten i att implementera serialisering enligt de kommande lagkraven, därför har vi förberett oss för de nya amerikanska och europeiska reglerna under en längre tid. Med anläggningen i Lissabon har vi nått en tredjedel på vägen mot målet och det är en viktig milstolpe på vår resa.
Staffan Widengren, Director of Corporate Projects
Vi fortsätter arbetet med våra lönsamma tillväxtdrivande strategier. Jag är därför mycket nöjd att kunna berätta om detta långsiktiga avtal med Roche. I samband med våra diskussioner med Roche är det tydligt att vi har en samsyn på sättet att göra affärer och vi ser fram emot att utveckla vår relation vidare genom att erbjuda en hög kvalitet och pålitliga leveranser från Leganés i framtiden. Vi ser även mycket goda möjligheter att utveckla verksamheten och tillföra nya kunder.
Thomas Eldered, VD för Recipharm AB
Vi gläder oss åt att kunna bidra till utvecklingen av ett nytt läkemedel som har potential att få ett stort medicinskt värde. Vi har många års erfarenhet av produktutveckling för såväl kliniska försök som kommersiell tillverkning, och vi är övertygade om att detta kommer att betyda mycket i samarbetet med Kancera.
Torkel Gren, General Manager på Recipharm i Solna
Beslutet att påbörja utvecklingen av kapslar för en verksam dosering av KAND567 visar att Kancera har nått ett viktigt delmål i Fractalkineprojektet. Vi är glada att nu samarbeta med Recipharm för att ta fram den läkemedelsprodukt som skall användas för att studera hur KAND567 kan hjälpa patienter.
Thomas Olin, VD på Kancera
Våra kunder står ofta inför problem när det gäller tidsplaner och förändrade regler, och det är vårt jobb att leda dem genom processen. Recipharm Pathway to Clinic™ betyder helt enkelt att vi tar fullt ansvar för hela fas I-programmet, från formulering till klinisk prövning på friska frivilliga. Att hantera de olika aspekterna under fas I, och att samtidigt minska risken, korta tiden och minimera kostnaden kräver en tydlig färdplan och ett nära samarbete mellan de olika disciplinerna. Genom vårt samarbete med CTC har vi fullständig kontroll över alla kedjans länkar, vi kan anpassa varje steg för att undvika förseningar, möta deadlines och bygga värde för våra kunder.
Torkel Gren, General Manager för Recipharms anläggning i Solna
Att utveckla ett läkemedel och testa det för första gången på människa är en komplex process. Tillsammans med Recipharm kan vi erbjuda en komplett, integrerad tjänst där alla delmoment optimerats för att ge våra kunder ett snabbt och kostnadseffektivt utvecklingsprogram fram till proof-of-concept.
Anders Millerhovf, VD på CTC
Försäljning och EBITDA utvecklades väl och i enlighet med våra förväntningar för kvartalet.
Thomas Eldered, VD
Vi är stolta över att ha nått denna viktiga milstolpe i utvecklingen av en ny produkt som möjliggör förbättrad behandling för en allvarlig sjukdom. Detta har vi uppnått genom ett nära samarbete mellan experter hos LIDDS och Recipharm. LIDDS är ett innovativt företag och det har varit mycket givande att arbeta med dem.
Torkel Gren, General Manager, Recipharm i Solna
Efter framgångsrik tillverkning hos Recipharm kan LIDDS erbjuda licensavtal för Liproca® Depot med fördelen att det finns en validerad produktionsprocess som sparar tid och pengar för framtida partners. Vidare har vi nu en etablerad tillverkningsanläggning redo att användas för andra NanoZolid®-projekt.
Monica Wallter, VD för LIDDS
När koncernen nu fortsätter att växa med vår decentraliserade verksamhet, är vi i hög grad beroende av att ha duktiga personer på nyckelbefattningar. Vi anser att Shabbir, med sina omfattande kunskaper om läkemedelsbranschen i Storbritannien och Irland, är det perfekta tillskottet till organisationen och är säkra på att han kommer att vidareutveckla vår verksamhet på denna viktiga marknad.
Kenth Berg, Vice President Business Management
Recipharm har ett högt anseende som en ledande aktör i läkemedelssektorn och är en CDMO som fortsätter att förstärka sin närvaro och erbjudande globalt. Koncernen befinner sig nu i ett spännande skede, Recipharm fokuserar på att förenkla leveranskedjan på uppdrag av läkemedelsföretag över hela världen. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen genom att stödja våra kunder i Storbritannien och Irland.
Shabbir Mostafa, Business Director, Storbritannien och Irland
Med en försäljningsökning på 37 procent rapporterar vi vår högsta försäljning någonsin för ett första kvartal. /..../ Den underliggande verksamheten utvecklas enligt plan och våra övergripande mål ligger fast.
Thomas Eldered, VD
Recipharm hanterar komplexa processer åt våra kunder, och det innebär att vi erbjuder heltäckande tjänster för att förenkla leveranskedjan. Att stärka utvecklingsverksamheten är prioriterat, och genom den här investeringen kan vi erbjuda våra amerikanska kunder ett bredare tjänsteutbud och hjälpa dem att ta sina projekt till klinisk fas på ett effektivt sätt. Den nya anläggningen möter också efterfrågan i branschen på tillverkningskapacitet för inhalationsläkemedel.
Ann Flodin, General Manager för Recipharm i Research Triangle Park, North Carolina, USA
Recipharm har levererat serialiserade produkter till bland annat Turkiet, Korea och Kina i flera år; vår investering för den saudiska marknaden är den senaste aktiviteten i vårt arbete med att hjälpa läkemedelsbolagen hantera de komplexa lagkraven i såväl USA och Europa som i Asien.
Staffan Widengren, Director Corporate Projects, Recipharm
Vi gjorde stora framsteg med våra strategiska åtaganden under året, och utökade bland annat vår geografiska närvaro utanför vår starka europeiska bas. Vi byggde även vidare på börsnoteringen från 2014 för att dra nytta av internationella investeringar.
Thomas Eldered, VD
Jag är glad att kunna välkomna Henrik till Recipharm, hans omfattande erfarenhet och kunskap inom ekonomi, finans och strategisk affärsutveckling från läkemedelsindustrin är av stor vikt för bolagets fortsatta tillväxt.
Thomas Eldered, VD
I min nya roll som CFO i Recipharm ser jag fram emot att bidra till den fortsatta framgången för detta ledande företag.
Henrik Stenqvist
Vårt samarbete med Sato inleddes 2012 och det här nya avtalet fördjupar partnerskapet. Vi ser fram emot lanseringen i Japan och samarbetet med Sato, som kommer att gynna båda bolagen.
Ingela Palmkvist, General Manager på Recipharm
Det är med stor glädje vi ger 2016 års pris till Alistair Boxall. Hans arbete, som sträcker sig långt utöver att mäta koncentrationsnivåer, har bidragit till förändrade attityder till och större förståelse för hur kemiska föroreningar upptäcks och vilka effekter och risker de medför för såväl människans hälsa som för hela ekosystem. Hans forskning har haft stor betydelse för det växande intresset för miljöfrågor och är vägledande för framtida åtgärder i syfte att minska eller helt undvika negativa effekter från kemisk föroreningar.
Lars Backsell, styrelseordförande för Recipharm
Jag är glad över att få den här utmärkelsen. Vår forskning kring kemiska föroreningar har i hög grad varit ett lagarbete, och de framsteg vi gjort vore omöjliga utan hårt arbete och stort engagemang från kolleger, studenter och unga forskare. Det är också ett gott betyg åt dagens forskningsprogram att läkemedelsbranschen erkänner vikten av miljökonsekvenserna och aktivt inför metoder för att minska de negativa effekterna och därmed ge miljön ett bättre skydd.
Alistair Boxall, professor i miljövetenskap på University of York
Det fjärde kvartalet markerar slutet på ett transaktionsintensivt år för Recipharm. Med en ökning av nettoomsättningen på 54 procent nådde vi den högsta kvartalsförsäljningen någonsin. Utan effekt från förvärv var försäljningen fortfarande den högsta någonsin för ett fjärde kvartal och ökade 16 procent, drivet av segmentet Sterile Liquids. /.../ Under 2017 kommer vi att utforska de många möjligheter vi ser med vår globala organisation, påbörja leveranser från den första av våra stora expansionsinvesteringar och leverera serialiserade produkter till den amerikanska marknaden. Vi kommer att fortsätta att bygga kraftfulla, långvariga samarbeten med strategiskt viktiga kunder, i tillägg till att tillvarata vinstförbättrande förvärvsmöjligheter. Vi är på god väg att nå våra övergripande och långsiktiga finansiella mål.
Thomas Eldered, CEO
Jag är mycket glad att vi nu äntligen slutfört detta viktiga förvärv. Vi kan nu erbjuda våra kunder tillgång till kostnadseffektiva utvecklings- och produktionstjänster samt kan leverera till internationella marknader, inklusive den amerikanska. Dessa nya förvärv är redan nu mycket lovande och jag är glad att nuvarande Managing Director, Anurag Bagaria, samt VP Corporate Development, Karan Bagaria, kommer att fortsätta i sina nuvarande roller.
Thomas Eldered, VD för Recipharm AB
Vi är besvikna att förlora Björn och vill gärna tacka honom för hans viktiga bidrag till företaget under de senaste 10 åren. Han har varit en stark ledare och bidragit med ovärderlig kompetens.
Thomas Eldered, Recipharms VD och koncernchef
Under det senaste året har Recipharms utvecklingsverksamhet fortsatt att växa, tack vare bland annat nya anläggningar, tekniker och kompetenser. Den nya säljorganisationen i Nordamerika kommer att vara utomordentligt viktig för Recipharm, eftersom den innebär att vi kan skapa intresse hos våra amerikanska kunder för bolagets utvecklings- och tillverkningsanläggningar utanför USA. Det är mycket glädjande att två så kompetenta, ambitiösa och entusiastiska personer som Anders och Aaron kommer att leda dessa försäljningsteam. Deras insatser kommer att betyda mycket för verksamheten, där vi kan erbjuda både nya och befintliga kunder förstklassiga tjänster inom kontraktsbaserad utveckling och tillverkning.
Carl-Johan Spak, Executive Vice President, Global Technologies
Vi är mycket glada och positiva till att ha etablerat ett samarbete med Recipharm, en kompetent partner för tillverkning av vår produkt. En stor fördel är att Recipharm har hög produktionskapacitet och möjlighet att ytterligare skala upp satsstorleken för att möta marknadsbehovet.
Jeanette Robertsson, VD för Laccure AB
Vi ser verkligen fram emot lansering av produkten och att kunna bidra till någonting som kommer att göra stor skillnad för många kvinnor.
Ingela Palmkvist, General Manager på Recipharm i Karlskoga
Försäljningen, även utan förvärv, var den högsta någonsin för ett tredje kvartal. Försäljningen ökade totalt med 45 procent. Tillväxten utan förvärv var 5,9 procent. Ett viktigt bidrag till tillväxten var försäljningen från det nya kontraktet i Kaysersberg med stark efterfrågan för Blow-Fill-Seal teknologi. Generellt fortsatte efterfrågan att vara stark i segmentet Sterile Liquids och vi såg en signifikant underliggande volymtillväxt på den indiska marknaden. /.../ Vi har nu global räckvidd och ett mycket attraktivt värdeerbjudande till våra kunder i kombination med en solid finansiell ställning. Vi fortsätter att implementera våra tillväxtdrivande strategier, inklusive exekvering av fortsatta förvärvs- och affärsutvecklingsmöjligheter. Vi är mycket väl i linje med att nå våra finansiella mål och tillväxtmål.
Thomas Eldered, CEO
Det här projektet är strategiskt viktigt för Recipharm, då det ökar vår förmåga att erbjuda läkemedelstillverkare heltäckande tjänster från råvara till färdigt läkemedel. Tack vare det nya labbet kan vi nu köra sex kundprojekt parallellt och hantera batchstorlekar på upp till 5 kilo i stället för 1 kilo. Men vi ökar inte bara volymen utan kommer även att investera i ett antal nya tekniker, såsom flödeskemi, kromatografi och hydrogenering, för att möta kundernas behov.
Matteo Zacché, R&D Manager på Recipharm i Paderno Dugnano
Det här är en strategisk investering för Recipharm, eftersom behovet av GLP-kompatibla bioanalyslaboratorier i Norden växer. Bioanalys kräver specialistexpertis, och det kan vara kostsamt att ta fram de resurser som behövs. Detta utgör ett hinder för många företag som erbjuder kontraktstjänster. Sedan vi först inledde ett samarbete med en extern partner kan vi nu gå vidare och uppfylla behovet av bioanalys med en egen anläggning. Det nya labbet kommer kraftigt att förstärka vår kapacitet, så att vi kan fortsätta skaffa oss fler kunder i Europa och utöka antalet specialister.
Fredrik Lehmann, General Manager på Recipharm Development i Uppsala
Eftersom vi redan tillhandahållit serialiserade produkter i bland annat Turkiet, Korea och Kina vet vi hur komplicerat det är att implementera serialiseringsprocesser på befintliga produktionslinjer, så vi bestämde oss redan tidigt för att vara proaktiva och förbereda oss inför de nya kraven så snabbt som möjligt. Företag som är sena med förberedelsearbetet riskerar att råka ut för störningar i produktionen när de nya reglerna träder i kraft. Genom att introducera den här demonstrationslinjen så här långt i förväg kan vi i god tid ta oss förbi eventuella hinder och göra övergången till serialisering så smärtfri som möjligt för våra kunder. Under förberedelserna har vi lyssnat till kundernas farhågor, och det är därför som vi infört en unik prissättningsmodell som gör processen mer överkomlig för dem.
Staffan Widengren, Director Corporate Projects
Det är verkligen glädjande att Tillotts Pharma AG har valt Recipharm för dessa spännande produkter och projekt. Vår tekniska lösning medger en hög grad av anpassning, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Tillotts för att säkra en fortsatt utveckling och framgång på gastroenterologiområdet
Kjell Johansson, President Manufacturing Services Europe på Recipharm
Vi har gjort en noggrann utvärdering för att se till att vi inleder ett samarbete med ett CDMO-företag som kan uppfylla vårt behov av projektledning under tekniköverföring och uppskalning men också är en tillförlitlig tillverkare och leverantör. Vi menar att Recipharm är den idealiska partnern i det avseendet och ser fram emot ett långt samarbete.
Mattias Norrman, COO på Tillotts Pharma AG
Vi upplever en ökande efterfrågan på frystorkning från både större och mindre kunder bland läkemedelsbolagen. Eftersom vi dessutom får förfrågningar från kunder på andra håll i världen är det självklart att vi väljer att öka kapaciteten på det här området.
Giorgio Bruno, General Manager
Vi når som förväntat våra mål för EBITDA-marginal och Nettoskuld i relation till Eget kapital. Jag förväntar mig att våra tillväxtdrivande strategier, inklusive utnyttjandet av ytterligare förvärvsmöjligheter, fortsätter att leverera. De marknader vi verkar inom är fortsatt konkurrensutsatta men genererar samtidigt både tillväxt och många möjligheter. Med vår globala räckvidd och attraktiva värdeerbjudande till våra kunder så är jag förvissad om att vi når vårt långsiktiga mål till 2020. Vi är uppmuntrade av det stöd och intresse som våra aktieägare visade i den nyligen genomförda företrädesemissionen och vi är väl positionerade för att ta tillvara de möjligheter vi ser i marknaden.
Thomas Eldered, VD
Ann har haft en rad olika befattningar inom koncernen och tar med sig värdefulla erfarenheter till Recipharm i Reserach Triangle Park. Hon och hennes team kommer att bidra stort till att utveckla Recipharm genom att etablera bolaget i USA.
Carl-Johan Spak, Executive Vice President
Efter att ha arbetat på Recipharm i 20 år och kunnat glädja mig åt den goda andan och de höga ambitionerna på detta snabbt växande företag ser jag nu med spänning fram emot att bidra till vår satsning i USA. Vårt mål är att säkerställa att Recipharm blir en självklar partner globalt vad gäller utvecklingstjänster för läkemedel. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med specialisterna på Research Triangle Park för att se till att vår amerikanska plattform växer och skapa en förstklassig organisation i samarbete med kollegerna i Sverige, Italien, Frankrike och Israel.
Ann Flodin, General Manager Recipharm Laboratories Inc.
Efterfrågan på BFS-teknik växer i bland annat USA, Turkiet, Australien och Kanada och den nya produktionslinjen hjälper oss att tillmötesgå detta. Den utökade kapaciteten positionerar oss väl inför framtida tillväxt och gör att vi snabbare kan åta oss nya projekt från nya kunder. Vi har gedigna branscherfarenheter, uppfyller de strängaste kraven vad gäller kvalitet och regelefterlevnad och investerar nu för att se till att vi kan fortsätta erbjuda och leverera förstklassiga tjänster.
Yves Buelens, General Manager på Recipharms anläggning i Kaysersberg
Vi har genomfört en rigorös urvalsprocess för att säkra att vi samarbetar med specialister som kan hjälpa oss förenkla serialiseringen för kunderna. Det var tydligt att Marchesini och SEA Vision har ett mycket välutvecklat samarbete, viket betyder att vi kan implementera maskin- och programvaran på ett integrerat vis. Vad gäller beslutet att samarbeta med TraceLink var det för oss, som globalt CDMO-företag, flexibiliteten i ett molnbaserat centrallager och anslutbarheten för våra kunder avgörande faktorer.
Staffan Widengren, Director Corporate Projects, Recipharm
”Vi har flera års erfarenhet av serialisering för produkter till den asiatiska marknaden och är medvetna om vilka investeringar som krävs. Så nu använder vi oss av våra erfarenheter, tekniker och kompetenser för att minska kostnaderna för företag i Europa och USA.
Staffan Widengren
De marknader vi verkar på innebär fortsatta utmaningar, men jag är övertygad att vi kommer att dra fördelar av vår globala räckvidd och vårt konkurrenskraftiga erbjudande till våra kunder. Det finns enorma möjligheter i vår globala struktur som vi är fast beslutna att utnyttja
Thomas Eldered
Förvärven utgör ett väsentligt steg i såväl konsolideringen av CDMO-industrin, som i transformeringen av Recipharm till en ledande global aktör
Thomas Eldered
Jag är glad att vi nu har slutfört denna transaktion. Kombination av Nitin och Recipharm är ett viktigt steg i utvecklingen av båda företagen och jag är mycket glad att både Dr Chetan Sobti och Nitin Sobti kommer att fortsätta i sina nuvarande positioner
Thomas Eldered, VD och Koncernchef Recipharm
Idag kan jag med glädje annonsera genomförandet av förvärvet av det italienska bolaget Mitim Srl. Vi har intentionen att göra fler viktiga transaktioner under 2016. Med hänsyn till vår goda marknadsposition, möjligheter från omstruktureringsinitiativ, kapacitetsinvestering av frystorkningskapacitet och expansion på nya geografiska marknader ser jag och mitt team framåt med stor optimism och vi är övertygade om att vi kommer fortsätta att ta marknadsandelar och nå våra finansiella mål.
Thomas Eldered
Det här är ett mycket spännande förvärv för Recipharm och ett viktigt steg i vår konsolidering av CDMO-branschen. Affären befäster vår ledande position inom tillverkning av betalaktamer och ger Recipharm både större volymer och goda möjligheter att utnyttja kommersiella och operativa synergier i kombination med vår befintliga italienska verksamhet
Thomas Eldered
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera