Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - mars 2020

Report this content
Januari – mars 2020
 • Consort Medical Plc konsolideras från februari
 • Fortsatt god organisk försäljningsökning
 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 2 593 miljoner (1 812), en ökning med 43%
 • EBITDA ökade med 48% och uppgick till SEK 431 miljoner (291) motsvarande en EBITDA-marginal på 16,6% (16,1)
 • EBITA ökade med 56% och uppgick till SEK 267 miljoner (171) motsvarande en EBITA-marginal på 10,3% (9,4)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK -29 miljoner (111), justerat rörelseresultat uppgick till SEK 164 miljoner (111)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK -230 miljoner (79) motsvarande en resultatmarginal på -8,9% (4,4)
 • Engångsposter har belastat rörelseresultatet med SEK -194 miljoner (0) och resultat efter skatt med SEK -211 miljoner (0)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,40 kr (1,17) före utspädning och -3,40 kr (1,17) efter utspädning
 • Försäljning och resultat påverkat av COVID-19 situationen
 • Styrelsen drar tillbaka föreslagen utdelning
Thomas Eldered, VD: 

Stadig prestation under omständigheter utan motstycke
”Vi fortsätter göra goda framsteg mot de långsiktiga strategiska mål som har drivit Recipharm till en topp 5 global CDMO. Med hjälp av vår starka operativa och finansiella grund samt vår omfattande expertis kunde vi leverera organisk tillväxt på 4 procent i försäljning samt inte mindre än 21 procent i EBITA, höja marginalen, driva våra integrationsaktiviteter efter förvärvet av Consort Medical och anpassa vår verksamhet för att möta den dynamiska situationen som COVID-19 presenterar.

En betydande händelse för Recipharm var slutförandet av förvärvet av Consort Medical. Jag och mitt team har besökt anläggningarna, träffat teamen, tagit oss tid att förstå verksamheten och kommunicerat med kunder. Jag är imponerad av det jag sett - ett engagerat team som är stolta över tidigare prestationer men som också se fram emot att bli del av en större, växande och mer internationell koncern. Våra huvudmål för integrationen på kort sikt har varit att säkerställa kontinuitet i verksamheten, definiera verksamhetsmodellen samt fastställa en tydlig och körbar färdplan för att leverera kostnads- och intäktssynergier. Detta är nu på god väg. Naturligtvis blev gradvis under kvartalet mitt fokus mer centrerat kring den eskalerande COVID-19 situationen.

Vi arbetar hårt för att se till att våra medarbetare förblir skyddade och stöttade. Vi har investerat i och tillhandahållit de resurser som våra anställda behöver för att anpassa arbetssätt och metoder, men oundvikligen fick vi störningar i vår verksamhet till följd av lokala restriktioner.  Våra operativa team gjorde ett mycket bra jobb för att säkerställa att vi kunde fortsätta leverera och serva våra kunder utan större problem under hela kvartalet. Kundernas efterfrågan var i stort opåverkad. Med det sagt så noterade vi en skarp nedgång i efterfrågan på korta utvecklingstjänster, främst på grund av att kunder står inför problem kopplade till kliniska prövningar.

Med tanke på de exceptionella omständigheterna är jag mycket glad över att kunna rapportera en fortsatt organisk tillväxt där vi rapporterar vår högsta försäljning någonsin för ett första kvartal, även utan förvärvet av Consort. Vart och ett av de fyra nya rapporteringssegmenten stod inför höga jämförelsetal motsvarande period föregående år men alla segment utom ett noterade organisk tillväxt. Av alla geografiska områden vi verkar i, är jag särskilt nöjd med den organiska tillväxten i Italien och Indien där förhållandena har varit ännu mer utmanande än på andra håll.

I denna utmanande miljö har vi snabbt kunnat identifiera och genomföra olika initiativ för att minska kostnadsökningar, förseningar i materialtillförsel, transportstörningar och hög personalfrånvaro. Vi fortsätter att utvärdera driftsförhållandena och kommer inte att tveka att vidta ytterligare åtgärder om så behövs. Vi vidtog kraftfulla åtgärder för att skydda vår leveransförmåga i denna tid av operativ osäkerhet, vi ökade våra lagernivåer och därmed ökade vårt rörelsekapital, men totalt minskade det som andel av försäljningen. Underhållsinvesteringar förblev stabilt kring 3 procent av försäljningen. Till följd av dessa åtgärder, och adderingen av Consort, minskade kassaflödet måttligt.

I samband med förvärvet av Consort tog Recipharm upp en förvärvskredit samt refinansierade befintliga lån vilket som planerat påverkat skuldsättningsgraden. Därutöver har COVID-19 tillfälligt påverkat den ytterligare. Efter de tidigare aviserade nyemissionerna på totalt cirka SEK 2,5 miljarder kommer skuldsättningsgraden åter att hamna på en godtagbar nivå för att sedan succesivt på medellång sikt komma till en normal nivå för vår bransch. Vi har respekt för skuldsättning och kommer att behålla flexibilitet för att sträva mot våra mål och utnyttja de värdeskapande möjligheter som kombinationen med Consort medför.

Sammanfattningsvis presterar vår underliggande verksamhet som planerat eller bättre, men på kort till medellång sikt står vi, liksom de flesta i industrin i stort, inför en betydande osäkerhet och jag kan inte utesluta ytterligare påverkan på vår försäljning och vinst. Med detta sagt är våra långsiktiga utsikter oförändrade. Efterfrågan är stabil eller till och med ökande och vi har noterat att driftsförhållandena stabiliseras jämfört med mars/april. Jag är övertygad om att vårt fina team kommer kunna fortsätta att möta de utmaningar som COVID-19 kan medföra. Vårt starka rykte för kundnöjdhet, även under dessa svåra tider, kommer att ge erkännande och ytterligare fördelar när vi nyttjar vår topp fem-position i den globala CDMO-branschen.”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 7 maj kl. 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Klicka på denna länk för att delta i webbkonferensen.

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22


Pinkod för deltagare:
75547366#


 

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO,
ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 07:45.
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 7,5 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi fortsätter göra goda framsteg mot de långsiktiga strategiska mål som har drivit Recipharm till en topp 5 global CDMO. Med hjälp av vår starka operativa och finansiella grund samt vår omfattande expertis kunde vi leverera organisk tillväxt på 4 procent i försäljning samt inte mindre än 21 procent i EBITA, höja marginalen, driva våra integrationsaktiviteter efter förvärvet av Consort Medical och anpassa vår verksamhet för att möta den dynamiska situationen som COVID-19 presenterar. /.../ Sammanfattningsvis presterar vår underliggande verksamhet som planerat eller bättre, men på kort till medellång sikt står vi, liksom de flesta i industrin i stort, inför en betydande osäkerhet och jag kan inte utesluta ytterligare påverkan på vår försäljning och vinst. Med detta sagt är våra långsiktiga utsikter oförändrade. Efterfrågan är stabil eller till och med ökande och vi har noterat att driftsförhållandena stabiliseras jämfört med mars/april. Jag är övertygad om att vårt fina team kommer kunna fortsätta att möta de utmaningar som COVID-19 kan medföra. Vårt starka rykte för kundnöjdhet, även under dessa svåra tider, kommer att ge erkännande och ytterligare fördelar när vi nyttjar vår topp fem-position i den globala CDMO-branschen.
Thomas Eldered, VD