• news.cision.com/
  • Recipharm AB/
  • Recipharm har kallat till konvertibelinnehavarmöte för villkorsrättelse och meddelar tid för preliminär bokslutskommuniké för 2020

Recipharm har kallat till konvertibelinnehavarmöte för villkorsrättelse och meddelar tid för preliminär bokslutskommuniké för 2020

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ATT KÖPA ELLER UPPMANING ATT ERBJUDA ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

 

Den 14 december 2020 offentliggjorde EQT IX genom Roar BidCo AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och konvertibelinnehavare i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”).

Kallelse till konvertibelinnehavarmöte

I samband med offentliggörandet av uppköpserbjudandet meddelade Recipharm att det framkommit att det, på grund av ett administrativt misstag när Recipharms konvertibler gavs ut 2016, finns en felskrivning i de slutliga villkoren för konvertiblerna. Recipharm meddelade den 14 december 2020 att bolaget initierat åtgärder för att rätta till felet och har idag den 11 januari 2021 (se separat pressmeddelande), kallat till konvertibelinnehavarmöte för att inhämta samtycke för rättelse av felet.[1] Fullföljandet av uppköpserbjudandet från Roar BidCo AB är villkorat bl.a. av att rättelse sker. Konvertibelinnehavarmötet hålls den 3 februari 2021.

Som framgår av det separata pressmeddelandet erbjuder Recipharm konvertibelinnehavarna att erhålla ett belopp (fee) om villkorsrättelsen godkänns vid konvertibelinnehavarmötet och en kontrollförändring över Recipharm faktiskt sker. Erbjuden fee uppgår till 0,5 procent av konvertibellånebeloppet (1 miljard kronor), dvs. totalt 5 miljoner kronor. Beloppet har fastställts efter att Recipharm erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2021:02) relaterat till att Recipharm avsåg att erbjuda ett visst högre belopp (motsvarande 5 procent av konvertibellånebeloppet) som hade föreslagits förutsatt att det var förenligt med regelverket. Nämnden uttalade: ”Enligt nämndens mening är kravet från konvertibelinnehavare på en ersättning om 50 miljoner kronor för att medverka till rättelse av ett uppenbart skrivfel anmärkningsvärt och inte förenligt med god sed på den svenska värdepappersmarknaden. Det skulle också strida mot god sed att tillmötesgå konvertibelinnehavarnas krav.”

Preliminär bokslutskommuniké

Styrelsen för Recipharm har, med anledning av uppköpserbjudandet från Roar BidCo AB, beslutat att offentliggöra en preliminär bokslutskommuniké för januari–december 2020. Den preliminära kommunikén kommer att publiceras den 28 januari 2021 omkring klockan 07:45.

Skälet till detta är att Recipharms styrelse vill säkerställa att aktieägarna i god tid innan acceptfristen för uppköpserbjudandet löper ut den 12 februari 2021 har aktuell finansiell information om Recipharm. Styrelsen kommer som tidigare meddelats att offentliggöra sitt uttalande om uppköpserbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

Stockholm den 11 januari 2021

Recipharm AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Anders G. Carlberg, ordförande för den oberoende styrelsen i Recipharm

Telefon: 070-543 75 76

 

[1] Styrelseledamöterna Lars Backsell och Thomas Eldered har på grund av intressekonflikt relaterad till uppköpserbjudandet från Roar BidCo AB inte deltagit och kommer inte att delta i styrelsens handläggning av eller beslut rörande dessa frågor.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar: