Recipharm AB publicerar bokslutskommuniké 2020

Report this content

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 2 812 miljoner (1 981), en ökning med 42%
 • EBITA ökade med 65% och uppgick till SEK 378 miljoner (230) motsvarande en EBITA-marginal på 13,5% (11,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 339 miljoner (117) och påverkades positivt av engångsposter med SEK +54 miljoner (-52)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 223 miljoner (90) motsvarande en resultatmarginal på 7,9% (4,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,20 kr (1,32) före utspädning och 2,19 kr (1,32) efter utspädning. Core EPS uppgick till 1,40 (2,55)
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA minskad från 5,1 i slutet av september till 4,4 vid kvartalets slut

Januari – december 2020

 • Consort Medical konsolideras från februari 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 11 069 miljoner (7 457), en ökning med 48%
 • EBITA ökade med 66% och uppgick till SEK 1 305 miljoner (788) motsvarande en EBITA-marginal på 11,8% (10,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 842 miljoner (494) och var belastat av engångsposter med SEK -86 miljoner (-52)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 339 miljoner (343) motsvarande en resultatmarginal på 3,1% (4,6)
 • Engångsposter belastade resultat efter skatt med SEK -117 miljoner (-49)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,97 kr (5,06) före utspädning och 3,97 kr (5,06) efter utspädning. Core EPS uppgick till 6,86 (7,09)
 • Emissioner på totalt SEK 2,5 miljarder genomförda under året

Bokslutsommunikén har kunnit slutföras redan nu. Detta är alltså den slutliga bokslutskommunikén och inte, som tidigare aviserats, en preliminär kommuniké.

 
Thomas Eldered, VD: 

Utnyttja möjligheter och uppnådda rekordmarginaler

“Vi fortsätter att göra goda framsteg i genomförandet av vår strategi. Jämfört med ett starkt kvartal föregående år lyckades vi uppnå en organisk försäljningstillväxt på 6 procent i kvarvarande verksamhet. Trots en negativ valutapåverkan som avsevärt påverkat försäljning och resultat, har vi levererat en EBITA-tillväxt på 65 procent och en justerad EBIT-tillväxt på 69 procent, vilket är betydligt högre än den rapporterade försäljningstillväxten på 42 procent. Kassaflödet var starkt och nettoskulden i förhållande till EBITDA minskade väsentligt från 5,1 i tredje kvartalet till 4,4 i slutet av året. Vi har även nästan nått alla våra finansiella långsiktiga mål redan 2020, vilket är tidigare än planerat.

Jag är mycket nöjd med att vi under kvartalet nådde överenskommelser med två USA-baserade företag, Arcturus Therapeutics och Moderna Therapeutics, för att tillverka deras mRNA-baserade covid-19-vacciner. Dessa krävande projekt är strategiskt mycket viktiga för oss och bör ge ytterligare möjligheter inom biologiska läkemedel för Recipharm. De två vaccinerna innebär olika tillverkningsprocesser, men de har ny teknologi och utmanande tidsplaner gemensamt.

Vaccinprojekten genererade sammanlagt intäkter om cirka 48 MSEK under kvartalet från produkter, tjänster och uppsättningsintäkter. Vi förväntar oss att leverera båda dessa vaccin till kommersiella marknader under 2021. Det finns fortfarande en osäkerhet avseende totala efterfrågade volymer. Emellertid så allokerar vi betydande kapacitet till dessa vacciner och vi förväntar oss att de ska medföra en betydande positiv ekonomisk effekt framgent. För närvarande har vi order och köpeåtaganden för 2021 om totalt cirka 350 miljoner kronor kopplade till covid-19-vaccin. Ytterligare vaccinförsäljning kommer att ha väsentligt högre marginal än andra injektionspreparat. 

Vår covid-19-strategi har varit effektiv för att skydda våra anställda och upprätthålla kontinuiteten i verksamheten. Vi fortsätter att arbeta med förstärkta säkerhetsrutiner, vilket orsakar något lägre operativ effektivitet. Vi har också noterat en viss negativ inverkan på efterfrågan av icke-covid-19-relaterade produkter inom alla segment, detta bedöms dock vara övergående. Generellt upplever vi en gynnsam affärsposition med flera betydelsefulla avtal under genomförande och nya möjligheter på en rekordnivå. Detta är en bekräftelse på vår strama verksamhetsstyrning och anpassningsförmåga under årets utmanande förhållanden.

Genomförandet av vår plan för att leverera kostnads- och intäktssynergier från förvärvet av Consort Medical har under kvartalet lett till 28 MSEK i operativa kostnadssynergier. Nu genomförda aktiviteter kopplade till kostnadssynergier motsvarar en årlig besparingstakt om 123 MSEK, av det ökade målet på 140 MSEK som ska uppnås till andra kvartalet 2021. Utöver kostnadssynergier övergår vi nu till operativa förbättringar i de förvärvade enheterna. Vi delar koncernens bästa metoder samt implementerar effektivitetsförbättringar vilket gjort att vi redan under kvartalet kunnat se förbättrade resultat, tidigare än plan. Vidare kommer effekten av de mest betydande kommersiella synergierna att ge väsentliga resultat från 2022, främst inom segmentet Advanced Delivery Systems. Fram till dess kommer vi, precis som i detta kvartal, att se något svagare resultat inom det segmentet. Vi förväntar oss 2021 EBITDA väsentligen i linje med 2020 med en möjlig förbättring från ytterligare covid-19 relaterad efterfrågan, främst av vacciner.

Våra ansträngningar under de senaste åren för att bygga en robust topp 5 CDMO med global räckvidd kommer att fortsätta ge fördelar för kunder och patienter. På kort sikt prioriterar vi säkerheten för våra anställda och kunder samt att bibehålla fokus på att genomföra våra initiativ och samtidigt exploatera flera av de värdeskapande tillväxtmöjligheter som nu ligger framför oss. Detta kräver ökade investeringar under de närmaste åren. För 2021 förväntar vi oss att dessa uppgår till cirka 9 procent av försäljningen, att beakta i förhållande till vår nuvarande nettoskuldsättningsgrad. Nettoskulden begränsar också möjligheterna att delta i branschkonsolidering på kort sikt, trots att vi ledningsmässigt har kapacitet för ytterligare förvärv. Under tiden känner vi meningsfullhet och stolthet över att vara en del av den globala kampen mot covid-19 pandemin och kommer att göra vårt yttersta för att möta de osäkerheter och utmaningar vi kan ställas inför.

Slutligen vill jag uppriktigt tacka alla våra 9 000 anställda runt om i världen för deras ovärderliga insatser trots tidvis mycket svåra omständigheter. Jag är stolt och imponerad av det engagemang jag har sett.”
 

Hela bokslutskommunikén finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO,
ir@recipharm.com, +46 8 602 52 00

Denna information är sådan som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Våra ansträngningar under de senaste åren för att bygga en robust topp 5 CDMO med global räckvidd kommer att fortsätta ge fördelar för kunder och patienter. På kort sikt prioriterar vi säkerheten för våra anställda och kunder samt att bibehålla fokus på att genomföra våra initiativ och samtidigt exploatera flera av de värdeskapande tillväxtmöjligheter som nu ligger framför oss. Detta kräver ökade investeringar under de närmaste åren. För 2021 förväntar vi oss att dessa uppgår till cirka 9 procent av försäljningen, att beakta i förhållande till vår nuvarande nettoskuldsättningsgrad. Nettoskulden begränsar också möjligheterna att delta i branschkonsolidering på kort sikt, trots att vi ledningsmässigt har kapacitet för ytterligare förvärv. Under tiden känner vi meningsfullhet och stolthet över att vara en del av den globala kampen mot covid-19 pandemin och kommer att göra vårt yttersta för att möta de osäkerheter och utmaningar vi kan ställas inför.
Thomas Eldered, VD