Kommuniké från årsstämma i Recipharm AB (publ)

Vid årsstämma i Recipharm AB (publ) den 10 maj 2017 fattades i huvudsak följande beslut:

  • Den framlagda årsredovisningen fastställdes samt styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  • Utdelning till aktieägarna om 1,50 SEK per aktie godkändes samt att fredagen den 12 maj 2017 ska vara avstämningsdag för utdelning.
  • Föreslagna arvode till styrelsen, styrelsens utskott och revisorn fastställdes.
  • Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Dicander Alexandersson, Lars Backsell, Carlos von Bonhorst Anders G. Carlberg, Thomas Eldered, Helena Levander, Wenche Rolfsen och Tony Sandell. Lars Backsell omvaldes som styrelsens ordförande. Ernst & Young AB omvaldes som revisor.
  • Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutades.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett Aktiesparprogram 2017. Programmet motsvarar 2016 års incitamentsprogram. Programmet omfattar samtliga anställda i Recipharm-koncernen och ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön för köp av aktier av serie B i Recipharm till marknadspris(”Sparaktier”). Om de inköpta aktierna behålls av den anställde under drygt tre år och anställningen i Recipharm-koncernen kvarstår, kommer den anställde tilldelas motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Ledande befattningshavare, medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper och utvalda nyckelpersoner kommer därutöver även att vederlagsfritt kunna erhålla ytterligare aktier av serie B i Recipharm (”Prestationsaktier”) under förutsättning att deltagaren är anställd i koncernen under hela sparperioden samt att vissa prestationskrav är uppfyllda. För ledande befattningshavare, medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper och utvalda nyckelpersoner som även är berättigade till Prestationsaktier enligt nedan förutsätts att deltagare förvärvar Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av den årliga fasta bruttogrundlönen. Programmet omfattar maximalt 1 059 000 aktier av serie B.
  • För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enligt Recipharms aktiesparprogram bemyndigades styrelsen att öka Recipharms aktiekapital med högst 529 500 kronor genom nyemission av högst 1 059 000 aktier av serie D. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie D.
  • Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen enligt framlagt förslag innebärande att bolagets säte ändras till Stockholms kommun.  

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, telefon: +46 8 602 52 10

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 15:30 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Dokument & länkar