Kommuniké från årsstämma i Recipharm AB (publ)

Vid årsstämma i Recipharm AB (publ) den 13 maj 2019 fattades i huvudsak följande beslut:

  • Den framlagda årsredovisningen fastställdes samt styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
  • Utdelning till aktieägarna om 1,25 SEK per aktie godkändes samt att onsdagen den 15 maj 2019 ska vara avstämningsdag för utdelningen.
  • Föreslagna arvode till styrelsen, styrelsens utskott och revisorn fastställdes.
  • Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Dicander Alexandersson, Lars Backsell, Carlos von Bonhorst, Anders G. Carlberg, Thomas Eldered och Helena Levander. Eva Sjökvist Saers och Ashwini Kakkar valdes som nya styrelseledamöter. Lars Backsell omvaldes som styrelsens ordförande. Ernst & Young AB omvaldes som revisor.
  • Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutades.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett Aktiesparprogram 2019. Programmet motsvarar tidigare års aktiesparprogram. Programmet omfattar samtliga anställda i Recipharm-koncernen och ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön för köp av aktier av serie B i Recipharm till marknadspris (”Sparaktier”). Om de inköpta aktierna behålls av den anställde under drygt tre år och anställningen i Recipharm-koncernen kvarstår, kommer den anställde tilldelas motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Ledande befattningshavare, medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper och utvalda nyckelpersoner kommer därutöver även att vederlagsfritt kunna erhålla ytterligare aktier av serie B i Recipharm (”Prestationsaktier”) under förutsättning att deltagaren är anställd i koncernen under hela sparperioden samt att vissa prestationskrav är uppfyllda. För ledande befattningshavare, medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper och utvalda nyckelpersoner som även är berättigade till Prestationsaktier förutsätts att deltagare förvärvar Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av den årliga fasta bruttogrundlönen. Programmet omfattar maximalt 1 119 026 aktier av serie B.
  • För att säkerställa leverans av aktier till deltagare enligt Recipharms aktiesparprogram bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 119 026 aktier av serie D. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie D.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 6 800 000 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 3,3 procent av röstetalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 16:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Taggar: