Recipharm AB publicerar bokslutskommuniké för 2017

Oktober - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 403 Mkr (1 333), en ökning med 5,3 %
 • EBITDA uppgick till 226 Mkr (229) motsvarande en EBITDA-marginal på 16,1 % (17,2)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -160 Mkr (121). EBIT justerat för engångsposter uppgick till 80 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -183 Mkr (76) motsvarande en resultatmarginal på -13,0 % (5,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,96 kr (1,09) före utspädning och -2,96 kr (1,09) efter utspädning. Justerat för engångsposter uppgick resultat per aktie till 0,83 kr.
 • Recipharm avser att avveckla verksamheten vid två anläggningar i Sverige. Som en följd av detta får engångsposter en negativ påverkan på EBIT och resultat före skatt med -240 Mkr.

Januari – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 332 Mkr (4 678), en ökning med 14,0 %
 • EBITDA uppgick till 730 Mkr (749) motsvarande en EBITDA-marginal på 13,7 % (16,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -9 Mkr (384). EBIT justerat för engångsposter uppgick till 231 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -160 Mkr (196) motsvarande en resultatmarginal på -3,0 % (4,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,70 kr (3,32) före utspädning och -2,70 kr (3,32) efter utspädning. Justerat för engångsposter uppgick resultat per aktie till 1,10 kr. 
 • Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,7 (0,4)
 • Engångsposter påverkade rörelseresultatet (EBIT) och resultatet före skatt negativt med 240 Mkr
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2017 (1,50)  
NYCKELTAL           Okt – dec            Jan - dec
Mkr 2017 2016 Ändring i % 2017 2016 Ändring i %
Nettoomsättning 1 403 1 333 5,3 5 332 4 678 +14,0
EBITDA1/ 226 229 -1,5 730 749 -2,6
Rörelseresultat EBIT justerat1/ 80 121 -34,2 231 384 -39,8
Rörelseresultat EBIT1/ -160 121 -231,3 -9 384 -102,5
EBITDA-marginal (%)1/ 16,1 17,2 13,7 16,0
Resultat per aktier (kr), justerat1/ 0,83 1,09 1,10 3,32
Resultat per aktie (kr) -2,96 1,09 -2,70 3,32
Avkastning på eget kapital (%), just.1/ 1,6 5,0
Avkastning på eget kapital (%)1/ -3,2 5,0
Eget kapital per aktie, justerat1/ 75,7 75,7
Eget kapital per aktie1/ 71,9 75,7
Soliditet, justerat1/ 43,4 52,2
Soliditet (%)1/ 41,5 52,2
Nettoskuld1/ 3 422 1 894
Nettoskuld/Eget kapital1/ 0,7 0,4
Nettoskuld/EBITDA1/ 4,7 2,5

1/ APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures)

Thomas Eldered, VD:

Positiv avslutning på ett händelserikt år

“Vi hade en bra avslutning av året, ett år som karakteriserades av god efterfrågan i grunden men också t ex av förseningar i viktiga projekt. I det fjärde kvartalet rapporterar vi den högsta nettoomsättningen någonsin på 1 403 Mkr. Nettoomsättning exklusive valuta- och förvärvseffekter var oförändrad jämfört med föregående period, inklusive tvåsiffrig organisk tillväxt i Development & Technology. Samtliga våra större investeringsprojekt fortlöpte utan nämnvärda problem under kvartalet. Vårt finansiella resultat, justerat för engångsposter, stabiliserades under kvartalet och EBITDA-marginalen på 16,1 procent var i linje med våra långsiktiga övergripande finansiella mål.

I segment Sterile Liquids noterade vi förväntade effekter från pågående kapacitetshöjande projekt liksom en fortsatt låg tillgång till viktig råvara. Trots detta lyckades vi uppnå samma nettoomsättning och endast en mindre negativ EBITDA-effekt jämfört med föregående år, delvis till följd av positiva periodiseringseffekter.

Inom segmentet Solids and Others gjorde vi ett flertal nya affärer under kvartalet, inklusive tillverkningsavtalet med Roche för vår nya fabrik i Leganés, Spanien. Beslutet att avveckla verksamheterna i två svenska enheter inom detta segment har medfört en reservering för engångskostnader på 240 Mkr. Beloppet inkluderar avsättning för förlustkontrakt på 64 Mkr, hyreskostnader på 47 Mkr samt nedskrivningar av anläggningstillgångar på 35 Mkr. Nettoomsättningen från dessa två enheter har successivt minskat och orsakade den negativa organiska tillväxten inom segmentet Solids and Others på 5 procent i kvartalet. Dessutom påverkades EBITDA negativt av resultatet i dessa enheter.

Segmentet Development & Technology levererade en organisk tillväxt på 15 procent som en följd av fortsatt fokus på försäljning av våra egna produkter samtidigt som vi ökar våra ansträngningar inom utvecklingstjänster. Vi levererade en organisk EBITDA-tillväxt på 69 procent och EBITDA-marginalen var 26 procent. Förbättringen var delvis en effekt av tillfälliga leveransproblem för konkurrenter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var bra, men minskade 10 Mkr till följd av ökningar i rörelsekapital mot slutet av året. Investeringar uppgick till 199 Mkr av vilket en väsentlig del utgjordes av expansionsinvesteringar i frystork- och blow-fill-seal-kapacitet samt serialiseringsprojekt. Dessa expansionsprojekt fortlöpte väl under kvartalet, men har ännu inte börjat generera försäljning. Vår nettoskuld i relation till eget kapital, nu 0,7, är fortfarande lägre än vårt mål om som högst 0,8.

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas. Styrelsen anser det vara klokt att följa vår utdelningspolicy. Dock uttrycker styrelsen fullt förtroende för våra pågående aktiviteter, och har ambitionen att åter föreslå utdelning i takt med ökad vinst framgent.

Vi har gjort stora investeringar för att bli ledande på utvalda marknader och vi fortsätter att arbeta hårt för att leverera i enlighet med våra strategier och för att uppnå våra mål. Kundernas gensvar på vårt värdeerbjudande är alltmer positivt och när vi nu går in i 2018 är vi positionerade att dra nytta av såväl attraktiva marknadstrender som möjligheter i industrin.

Våra expansionsprojekt kommer att börja leverera mot slutet av det första kvartalet och vi ser en gradvis uppbyggnad under de kommande 4-6 kvartalen. I takt med att projekt slutförs kommer vi se minskade investeringar och i kombination med förbättrade resultat kommer vår nettoskuld i relation till EBITDA gradvis att sjunka. Avvecklingen av verksamheten i de två svenska enheterna är smärtsam. Men med tillskottet av en modern välinvesterad enhet i Spanien och en konkurrenskraftig verksamhet i Indien får vi en strömlinjeformad och effektiv struktur, väl avpassad att möta våra krävande kunders globala behov. Jag är trygg i att vi kommer nå vårt mål om en nettoomsättning på 8 miljarder kronor 2020 och en EBITDA-marginal på minst 16 procent.” 

Hela bokslutskommunikén finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 22 februari kl 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Henrik Stenqvist presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmFY17

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer eller genom att skriva din fråga i frågefältet under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Danmark: +45 354 455 77
Från Norge: +47 235 00 243
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från Tyskland: +49 691 380 34 30
Från Schweiz: +41 225 809 034
Från Frankrike: + 33 170 750 711
Från Portugal: +351 210 609 105
Från Indien: +91 226 187 51 27
Från Italien: +39 023 601 38 21
Från Israel: +972 372 076 79
Från USA: +1 631 913 14 22

Pinkod för deltagare:
27126284#

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, 08 602 52 00 
Henrik Stenqvist, CFO, ir@recipharm.com, 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl 07:45 CET. 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Citat

Vi hade en bra avslutning av året, ett år som karakteriserades av god efterfrågan i grunden men också t ex av förseningar i viktiga projekt. /.../ Våra expansionsprojekt kommer att börja leverera mot slutet av det första kvartalet och vi ser en gradvis uppbyggnad under de kommande 4-6 kvartalen. I takt med att projekt slutförs kommer vi se minskade investeringar och i kombination med förbättrade resultat kommer vår nettoskuld i relation till EBITDA gradvis att sjunka. Avvecklingen av verksamheten i de två svenska enheterna är smärtsam. Men med tillskottet av en modern välinvesterad enhet i Spanien och en konkurrenskraftig verksamhet i Indien får vi en strömlinjeformad och effektiv struktur, väl avpassad att möta våra krävande kunders globala behov. Jag är trygg i att vi kommer nå vårt mål om en nettoomsättning på 8 miljarder kronor 2020 och en EBITDA-marginal på minst 16 procent.
Thomas Eldered, VD