Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - mars 2019

Report this content

Januari – mars 2019
  • Fortsatt stark försäljningstillväxt
  • Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 812 miljoner (1 513), en ökning med 20%
  • EBITDA ökade med 17% och uppgick till SEK 291 miljoner (250) motsvarande en EBITDA-marginal på 16,1% (16,5)
  • Stark utveckling av nyligen förvärvad verksamhet i Storbritannien
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 111 miljoner (120)
  • Resultat efter skatt uppgick till SEK 79 miljoner (45) motsvarande en resultatmarginal på 4,4% (3,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,17 kr (0,70) före utspädning och 1,17 kr (0,70) efter utspädning
  • Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,7 (0,8)
  • Serialiseringsprojektet implementerat och avslutat
NYCKELTAL Jan – mar Apr 18 – mar 19     Jan - dec
SEKm 2019       2018         Ändring 
i %
2018 Ändring
i %
Nettoomsättning 1 812      1 513 +19,8 6 673 6 374 +4,7
EBITDA1/ 291 250 +16,6 1 029 987 +4,2
IFRS 16 effekt EBITDA 23 - 23 -
EBITA1/ 171 174 -2,0 627 630 -0,5
Rörelseresultat EBIT justerat1/ 111 120 -7,4 416 425 -2,1
Rörelseresultat EBIT 111 120 -7,4 396 405 -2,2
EBITDA-marginal (%)1/ 16,1 16,5 15,4 15,5
Resultat per aktie (kr)1/justerat 1,17 0,70 3,17 2,73
Resultat per aktie (kr) 1,17 0,70 2,91 2,43
Avkastning på eget kapital, justerat (%)1/ 4,1 2,5 3,4
Avkastning på eget kapital (%)1/ 3,8 -2,3 3,1
Eget kapital per aktie, justerat1/ 82,3 73,7 80,6
Eget kapital per aktie1/ 82,3 73,7 78,7
Soliditet, justerat (%)1/ 41,7 40,0 42,1
Soliditet (%)1/ 41,7 40,0 42,0
Nettoskuld1/ 3 976 3 871 3 791
Nettoskuld, IFRS 16 295 - -
Nettoskuld/Eget kapital1/ 0,7 0,8 0,7
Nettoskuld/EBITDA1/ 3,9 4,7 3,8
IFRS16 effekt nettosk./EBITDA 0,2 - -
1/ APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures)

Thomas Eldered, VD:

Bra start på året
Med en försäljningsökning på 20 procent i det första kvartalet rapporterar vi den högsta försäljningen någonsin, för första gången över SEK 1,8 miljarder i ett kvartal. Den starka tillväxten var främst driven av förvärvet som slutfördes i oktober förra året. Tillväxt i kvarvarande verksamheter, justerat för valutaeffekter och förvärv, var 3 procent. EBITDA ökade 17 procent av vilket ungefär hälften av ökningen är hänförlig till en ändrad redovisningsstandard. Både försäljning och EBITDA var väsentligt positivt påverkade av det nyligen gjorda förvärvet och negativt påverkade av faktorer av tillfällig karaktär. Dessa förväntar vi kommer avta under året. Marknadsförhållanden är fortsatt generellt förmånliga och den underliggande verksamheten presterade enligt plan med flera nya kontrakt under implementering.

Inom segmentet Steriles & Inhalation ser vi att försäljning av inhalationsprodukter fortsatt är bättre än väntat. Vi är på rätt väg att lösa de tekniska problem och bristande materialtillgång till vissa injektionsprodukter vi hade under det fjärde kvartalet. I Italien hade vi ett planerat produktionsuppehåll för att rekonfigurera vissa tillverkningslinjer i förberedelser för implementering av nya kontrakt.

Vi implementerar flera nya kontrakt med tillhörande tech-transfer och uppskalningskostnader inom Solids & Others segmentet. Medan försäljningstillväxten i segmentet var generellt bra såg vi väsentligt lägre efterfrågan av vissa produkter som nyligen ändrat ägarskap.

Våra globala utvecklingstjänster nådde verksamhetsmässig momentum i kvartalet och bidrog till tillväxt och ett förbättrat resultat inom segmentet Development & Technology.

Stark tillväxt med oförändrat rörelsekapital bidrog till ett hälsosamt operativt kassaflöde och en fortsatt stärkt balansräkning. Under kvartalet färdigställdes det stora investeringsprojektet för serialisering, och tjänsten implementerades för relevanta kunder. Högre EBITDA och lägre investeringar hade en positiv effekt på skuldsättningsgraden.

De marknader där vi är verksamma är fortsatt konkurrensutsatta men erbjuder samtidigt både tillväxt och nya affärs- och förvärvsmöjligheter. Framöver förväntar jag att våra tillväxtdrivande strategier, inklusive optimering och förbättringar av vår struktur, kommer fortsätta leverera.

Vi har investerat kraftigt i kapacitet där efterfrågan väntas vara god. Den återkoppling vi får från våra kunder är mycket uppmuntrande och med vår globala räckvidd och attraktiva värdeerbjudande tar vi ledarskap i vår industri. Vi är tydligt på rätt väg för att nå våra övergripande mål.”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 3 maj kl. 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor. 

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ1_2019

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22

Pinkod för deltagare:
43158818#

 

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar: