Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - september 2018

Report this content

Juli – september 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 421 miljoner (1 200), en ökning med 18%
 • EBITDA ökade med 47% och uppgick till SEK 151 miljoner (103) motsvarande en EBITDA-marginal på 10,6% (8,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 25 miljoner (-17)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK -9 miljoner (-54) motsvarande en resultatmarginal på -0,6 % (-4,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 kr (-0,89) före utspädning och -0,13 kr (-0,89) efter utspädning
Januari – september 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 4 635 miljoner (3 929), en ökning med 18 %
 • EBITDA ökade med 40% och uppgick till SEK 708 miljoner (504) motsvarande en EBITDA-marginal på 15,3 % (12,8)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 407 miljoner (151)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 201 miljoner (23) motsvarande en resultatmarginal på 4,3 % (0,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,07 kr (0,26) före utspädning och 3,07 kr (0,26) efter utspädning
 • Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,6 (0,7)
NYCKELTAL Jul – sep Jan - sep Okt 17 –
sep 18
Jan – dec
SEKm 2018 2017 Ändring
i %
2018 2017 Ändring
i %
2017
Nettoomsättning 1 421     1 200     +18 4 635     3 929     +18 6 038 5 332
EBITDA1/ 151 103 +47 708 504 +41 933 730
Rörelseresultat EBIT1/ 25,2 -16,9 407 151 +170 248 -9
EBITDA-marginal (%)1/ 10,6 8,6 15,3 12,8 15,5 13,7
Resultat per aktie (kr)1/ -0,13 -0,89 3,07 0,26 0,27 -2,70
Avkastning på eget kapital, justerat (%)1/ 2,9 2,0 1,6
Eget kapital per aktie1/ 77,9 72,4 71,9
Soliditet (%)1/ 43,3 44,3 41,5
Nettoskuld1/ 3 192 3 252 3 422
Nettoskuld/Eget kapital1/ 0,6 0,7 0,7
Nettoskuld/EBITDA1/ 3,4 4,4 4,7

1/ APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures)

Thomas Eldered, VD:

Bästa tredje kvartalet någonsin, med ytterligare potential
”I det tredje kvartalet 2018 ökade vi den totala försäljningen till SEK 1 421 miljoner som, justerat för valutaeffekter, innebär en tillväxt i kvarvarande verksamheter på 14 procent. EBITDA förbättrades med SEK 48 miljoner till SEK 151 miljoner och med en EBITDA marginal på 10,6 procent (8,6). Som vanligt var det tredje kvartalet starkt påverkat av underhåll och semesterstängningar. Även om detta var det bästa tredje kvartalet någonsin för Recipharm, har vi inte nått vår fulla potential. Vår utökade kapacitet, breda teknologibas och globala närvaro gör att vi förväntar oss ytterligare förbättringar framgent.

Våra verksamheter i Indien fortsatte visa dubbelsiffrig tillväxt med 21 procent i lokal valuta. Därmed bidrar de med nästan 3 procent av koncernens tillväxt. Uppbyggnadsaktiviteterna för de nyligen utökade kapaciteterna i segmentet Sterile Liquids för frystorkning och blow-fill-seal produkter fortsatte enligt. Ökad försäljning från våra kapacitetsinvesteringar i Tyskland, Frankrike och Italien bidrog med mer än 3,5 procent av koncernens organiska tillväxt.

Kvarvarande verksamheter inom Solids and Others genererade mycket god tillväxt främst beroende på det nya outsourcingskontraktet i Leganés, Spanien. Segmentets EBITDA växte men påverkades av ombyggnader och förändringsar samt tekniska- och kvalitetsmässiga problem i vissa av anläggningarna. Dessa effekter är tillfälliga men orsakade ett produktionsavbrott som varade längre än vanligt i berörda anläggningar. Kombinerat med den lägre marginalen i detta segment så hade dessa problem en väsentlig utspädningseffekt på koncernens EBITDA-marginal för kvartalet.

I Development & Technology såg vi så gott som ingen tillväxt jämfört med det relativt starka kvartalet förra året. Generisk konkurrens för en viss kund fortsatte och royalty-intäkterna var därför sekventiellt ytterligare reducerad, med väsentlig påverkan på EBITDA. Omstruktureringen av vår organisation för utvecklingstjänster fortsatte enligt plan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades positivt av säsongsmässigt reducerat rörelsekapital och ökade 16 procent till SEK 172 miljoner. Investeringar minskade då stora projekt slutförts och uppgick till SEK 58 miljoner. Det starka kassaflödet bidrog till fortsatt minskad skuldsättning.

Under kvartalet har vi arbetat med förberedelser för slutförandet av vårt förvärv i UK från Sanofi. Transaktionen slutfördes efter detta kvartal, den 1 oktober. Vi arbetar nu med att integrera denna verksamhet i vår koncern och börja exploatera möjligheterna som inhalationsteknologi i kommersiell skala ger oss.  

De närmaste åren förväntar vi oss fortsatt goda bidrag till koncernens organiska tillväxt från de viktiga kapacitetsinvesteringar vi nyligen genomfört. Vi fortsätter även att se ett väsentligt bidrag till koncernens tillväxt från våra verksamheter baserade i Indien. Under den närmaste framtiden förväntar vi oss att den goda tillväxten i segmentet Solids and Others som vi nu ser ska fortsätta. Våra mål och strategier förblir oförändrade och vi arbetar hårt på att nå våra övergripande och långsiktiga mål.”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 8 november kl. 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor. 

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:
https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ3_2018 

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22


Pinkod för deltagare:
17154236#

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

I det tredje kvartalet 2018 ökade vi den totala försäljningen till SEK 1 421 miljoner som, justerat för valutaeffekter, innebär en tillväxt i kvarvarande verksamheter på 14 procent. EBITDA förbättrades med SEK 48 miljoner till SEK 151 miljoner och med en EBITDA marginal på 10,6 procent (8,6). Som vanligt var det tredje kvartalet starkt påverkat av underhåll och semesterstängningar. Även om detta var det bästa tredje kvartalet någonsin för Recipharm, har vi inte nått vår fulla potential. Vår utökade kapacitet, breda teknologibas och globala närvaro gör att vi förväntar oss ytterligare förbättringar framgent. /.../ De närmaste åren förväntar vi oss fortsatt goda bidrag till koncernens organiska tillväxt från de viktiga kapacitetsinvesteringar vi nyligen genomfört. Vi fortsätter även att se ett väsentligt bidrag till koncernens tillväxt från våra verksamheter baserade i Indien. Under den närmaste framtiden förväntar vi oss att den goda tillväxten i segmentet Solids and Others som vi nu ser ska fortsätta. Våra mål och strategier förblir oförändrade och vi arbetar hårt på att nå våra övergripande och långsiktiga mål.
Thomas Eldered, VD