Recipharm kommer att påkalla tvångsinlösen av aktier i Consort Medical

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DETTA INTE SKULLE VARA FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR VARKEN ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA ELLER SÄLJA ELLER ANFORDRAN ATT LÄMNA ERBJUDANDE OM KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV AKTIER.

Vid kl 12.00 (London-tid) den 17 februari 2020 offentliggjorde Recipharm att man kontrollerade totalt 45 594 690 aktier i Consort Medical plc (”Consort”), motsvarande cirka 91,3% av det utestående aktiekapitalet i Consort.

Recipharm kommer snart att påkalla förfarandet för tvångsinlösen av de utestående aktier i Consort som man inte redan kontrollerar eller inte redan har förvärvat. Om ej annat anges har definitioner i detta offentliggörande samma innebörd som de har i Erbjudandehandlingen.


 

För mer information vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Tobias Hägglöv, CFO

Denna information är sådan information som Recipharm AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 17:15.
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 7 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 7,2 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com, och för mer information om kontantbudet på Consort Medical besök www.recipharm.com/investor-relations.

 

Viktig Information
Detta pressmeddelande är varken ett erbjudande om att köpa eller sälja eller anfordran att lämna erbjudande om köp eller försäljning av aktier.

Erbjudandet kommer att genomföras enbart baserat på Erbjudandehandlingen och, såvitt avser aktier representeras av aktiebrev (certificated form), Anmälningssedeln som finns bilagd Erbjudandehandlingen, vilka innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet inklusive information om hur man accepterar Erbjudandet. Varje godkännande, accept, beslut eller annat svar angående Erbjudandet ska endast baseras på informationen i Erbjudandehandlingen och, såvitt avser aktier representeras av aktiebrev, Anmälningssedeln. Aktieägare i Consort rekommenderas starkt att ta del av den formella dokumentationen i förhållande till Erbjudandet och varje aktieägare i Consort uppmanas att omedelbart rådfråga sin oberoende professionella rådgivare angående de skattekonsekvenser som ägaren (eller eventuell bakomliggande ägare) har att beakta angående Erbjudandet.

Detta pressmeddelande publiceras inte i eller distribueras till och får inte sändas eller på annat sätt distribueras eller skickas till någon jurisdiktion där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver att ytterligare åtgärder vidtas eller skulle vara i konflikt med någon lagstiftning eller föreskrift i sådan jurisdiktion. Personer som får detta pressmeddelande (inklusive, utan begränsning, förvaltare, företrädare och vårdnadshavare) och omfattas av lagen i sådan jurisdiktion kommer att behöva informera sig om och följa alla tillämpliga begränsningar eller krav. Varje underlåtenhet att göra det kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Recipharms avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Recipharm har gjort efter bästa förmåga men som Recipharm inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Recipharm. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar: