Recipharm offentliggör preliminärt utfall i övertecknad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Recipharm AB (publ) (”Recipharm” eller ”Bolaget”), där teckningsperioden löpte ut den 22 juni 2020, visar att företrädesemissionen är övertecknad]. Recipharm kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 2 017 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Det preliminära resultatet visar att 6 089 140 aktier av serie A och 22 600 368 aktier av serie B, motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna av serie A och serie B, har tecknats med stöd av teckningsrätter.

Därtill har anmälningar avseende 65 922 aktier av serie A och 37 154 106 aktier av serie B, motsvarande cirka 129,2 procent av de erbjudna aktierna av serie A och serie B, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed övertecknad.

Recipharm kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 2 017 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen kommer Recipharms aktiekapital att öka med 14 407 502,00[1] kronor från 36 150 339,50 kronor till 50 557 841,50 kronor genom nyemission av 6 089 142 nya aktier av serie A och 22 725 862 nya aktier av serie B. Efter emissionen kommer antalet aktier i Recipharm att uppgå till 21 312 000 aktier av serie A och 79 803 683 aktier av serie B.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas investerare i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Recipharm offentliggjorde den 4 juni 2020. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till investerare omkring den 26 juni 2020. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Det slutgiltiga utfallet i företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 25 juni 2020. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 2 juli 2020. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 8 juli 2020.

RÅDGIVARE

Recipharm har i samband med företrädesemissionen anlitat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige som finansiella rådgivare och Joint Lead Managers. Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget och Schjødt agerar legal rådgivare till Joint Lead Managers.

 

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:

Thomas Eldered, CEO, telephone: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 17:15 CEST.

 

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.

 

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Prospektet som upprättas med anledning av företrädesemissionen offentliggjordes av Bolaget den 4 juni 2020. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.recipharm.com/sv/aktien/nyemission-2020. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av aktierna. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Recipharm har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Recipharms avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Recipharm har gjort efter bästa förmåga men som Recipharm inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Recipharm. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

[1] Exklusive beaktande av 263 165 egna aktier av Serie B, som inte gav rätt till deltagande i företrädesemissionen.


Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar: