Bokslutskommuniké 2020 (Komplettering)

Report this content

Ersätter tidigare utskick då MAR-etikett felaktigt kommit med.

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

 Helåret (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 468 KSEK (-5 054).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03).
 • Soliditeten uppgick per 2020-12-31 till 94,71%.
 Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 885 KSEK (-861).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2020

 • Vid halvårskiftet genomfördes en företrädesemission av units, två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption serie 2020/2021, som tecknades till cirka 87,1 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 126,7 procent, utan stöd av uniträtter. Detta innebar att Bolaget tillfördes cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader.

  Varje teckningsoption serie 2020/2021 ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 21 juni 2021 till och med den 5 juli 2021 till en teckningskurs motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 7 juni 2021 till och med den 18 juni 2021, dock lägst 1,20 SEK och högst 1,60 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 utnyttjas för teckning av aktier kan Bolaget således tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 19-25 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9-1,3 MSEK.
 • Under november rekryterades Carl-Magnus Andersson som CMC Director till Bolaget. Carl-Magnus har lång och framgångsrik erfarenhet från läkemedelsutveckling med ledande befattningar vid ett flertal läkemedels- och bioteknikföretag, bland annat AstraDraco, Acadia Pharmaceuticals, och KaroBio, där han bland annat har ansvarat för kemi och farmaci och även immaterialrättsliga strategier.
 • I december rekryterades Mia Sandberg Lundblad som Clinical Director. Mia har lång och framgångsrik erfarenhet från ledande befattningar vid läkemedelsföretag, så som Novo Nordisk och Ferring, där hon bland annat har ansvarat för att föra läkemedelskandidater från preklinisk fas till tidig klinisk utveckling och därmed erfarenhet av interaktion med läkemedelsmyndigheter.

  

VD HAR ORDET

Under 2020 har Respiratorius fortsatt att ta viktiga steg i utvecklingen med VAL001, som är en mycket lovande läkemedelskandidat för en form av lymfkörtelcancer, och RESP9000 som en ny kandidat inom områden som respiratoriska sjukdomar som KOL och svår astma. Bolaget har under 2020 inlett byggandet av en bredare organisation för att hantera Bolagets båda viktigaste projekt.

Arbetet med att göra VAL001 redo för en Fas III-studie fortlöpte parallellt med den påbörjade exitprocessen, som utförs tillsammans med Partner International Inc., med mål att slutföra ett avtal för VAL001. Tidpunkten för ett avtal är inte kritisk, utan styrs av att få maximalt betalt i en licens- eller försäljningsaffär eftersom det kontinuerligt upparbetas värde i projektet utan att försena tidslinjen. 

I kommersiellt hänseende är formuleringen viktig för att differentiera Bolagets produkt från generika, och prissättningsmässigt positionera VAL001 motsvarande det hälsoekonomiska värde som identifierats. Vi har goda förhoppningar om att den nya formuleringen har denna viktiga egenskap.

Inom projektet för nya läkemedel för effektiv behandling av KOL och svår astma, RESP9000 och läkemedelskandidaten RES030-085, genomförde vi under året ett rådgivande möte med Läkemedelsverket.  Mötet var positivt och klargörande för den fortsatta planeringen inför att inleda kliniska studier snarast möjligt. Vi utvecklar nu produktion och formulering för GLP-studier av RES030-085, samt planerar för kompletterande studier till det prekliniska datapaketet som krävs inför godkännande av Fas I studien.

Sammantaget har 2020 inneburit fortsatt värdeutveckling i våra projekt och vi ser med tillförsikt fram emot fortsatt utveckling under 2021. Den nya och stärkta organisationen har goda förutsättningar att ge fortsatta framgångar.

Johan Drott

Vd, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar