Halvårsrapport 2018

SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT 2018 (KONCERN)

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 734 (-2 489) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).
 • Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 91,2%. 


Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 580 (-1 242) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2018

 • Det mexikanska patentverket aviserar att de avser bevilja patentansökan för RESP3000-serien. Serien är specifikt utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Det beviljade patentet är i kraft till december 2031.  Sedan tidigare är patent beviljade i USA, Japan, Israel, Australien, Sydafrika, Ryssland och Europa. Därutöver beviljades under 2017 en avdelad ansökan i USA kring specifika produktkrav för RESP3000.
 • Den högt rankade vetenskapliga tidskriften för American Society of Hematology - Blood Advances, har accepterat manuskriptet "Valproate in Combination with Rituximab and CHOP as First Line Therapy in Diffuse Large B-cell Lymphoma (VALFRID)" för omgående publikation.

Publikationen sammanfattar resultaten från den kliniska studien av VAL001 som avslutades under första kvartalet 2018.

 • En ny patentansökan för ny substans som är resultatet av Respiratorius forskning inom KOL och astma har lämnats in. Den nya substansen bedöms ha en fördelaktig säkerhetsprofil och motsvarande antiinflammatoriska och bronkrelaxerande egenskaper som RES022-125, vilken är Respiratorius längst komna läkemedelskandidat i RES1000-serien.

Respiratorius fokuserar nu på att snarast möjligt inleda kliniska studier med den nya substansen, som är väsentligen mer attraktiv avseende återstående patenttid än RES022-125. Vid ett godkänt patent erhålls marknadsexklusivitet i ansökta länder till och med 2038.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Amerikanska patentverket (USPTO) och det koreanska patentverket (KIPO) har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan av VAL001, "A Pharmaceutical Composition Comprising a HDAC Inhibitor and a Steroid and the Use thereof".

Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i USA och Korea till och med 2031. Sedan tidigare är patent beviljat i Europa och Japan under motsvarande förutsättningar.

Vd har ordet

Den stora uppfyllda milstolpen för Respiratorius under första halvåret 2018 har varit att med gott resultat kunnat slutföra den kliniska studien av VAL001. De goda resultaten tillsammans med de, efter periodens utgång, kommunicerade patentgodkännande i både USA och Korea ger ytterligare injektion i pågående affärsdiskussioner.Bolaget är därmed fortsatt optimistisk i bedömningen att förutsättningarna är goda för att finna en tagare av projektet inom närtid.

Oavsett exitaktiviteter fortskrider förberedelsearbetet för fortsatt klinisk utveckling liksom utvecklingsarbetet med en ny formulering. Dessa aktiviteter är viktiga för att inte tappa onödig tid till marknad vilket bedöms som en stor tillgång i projektet.

Under första halvåret ändrade bolaget prioritering inom RESP1000-projektet, från den tidigare läkemedelskandidaten RES022-125 vilken är Respiratorius längst komna läkemedelskandidat i RES1000-serien, till en ny läkemedelskandidat med motsvarande goda egenskaper. En patentansökan är inlämnad och prekliniskt utvecklingsarbete är påbörjat. Med den nya läkemedelskandidaten får Bolaget vid patentgodkännande en viktig förlängning av patenttiden.

Patentskyddet kring RESP3000 har ytterligare stärkts med ett nytt godkännande i Mexiko och sammantaget en betydande marknadsexklusivitet vid lansering.

Första halvåret 2018 har inneburet god värdeutveckling i samtliga projekt och vi är fortsatt optimistiska kring nuvarande målsättning för VAL001.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar