Halvårsrapport 2019

Report this content

2019-01-01 till 2019-06-30

Respiratorius AB (publ)
556552-2652

SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT 2019 (KONCERN)

Första halvåret 2019 (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • •      Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • •      Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 857 KSEK (-2 584).
 • •      Resultat per aktie[1]uppgick till -0,02 SEK (-0,02).
 • •      Soliditeten[2]uppgick per 2019-06-30 till 91,3 (91,2)%.

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • •      Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • •      Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 311 KSEK (-1 430).
 • •      Resultat per aktie1uppgick till -0,01 SEK (-0,01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2019

Under inledningen av andra kvartalet signerades ett avtal med Partner International Inc. med syfte att slutföra exit av VAL001. Uppdraget för Partner International är att arbeta med redan identifierade kandidater samt söka ytterligare intressenter, för att nå ett fördelaktigt avtal snarast möjligt.

Sedan exitprocessen av VAL001 inleddes har erbjudandet avsevärt vässats, genom goda resultat i den slutförda kliniska studien och ytterligare patentgodkännanden i Europa, USA, Japan och Korea. Vidare har den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) vid vetenskaplig rådgivning gjort bedömningen att VAL001 är direkt redo för fas III, som den enda studie som ses som nödvändig för att erhålla ett marknadsföringstillstånd. Därtill har VAL001 redan tidigare erhållit Orphan Drug Designationi både Europa och USA.

I slutet av maj presentades för första gången positiva resultat från en in vivo-studie i luftvägar med Respiratorius substanser, med kandidatsubstansen RES030-085 som hör till den patentsökta substansserien till RES9000 för behandling av KOL och svår astma. 

Studien har genomförts av ett internationellt välrenommerat kontraktslaboratorium i en etablerad djurmodell (råtta) där försöksdjuren exponerats för ett luftvägskontraherande ämne, carbamyl­choline, och sedan har denbronkrelaxerande effekten av testsubstanserna utvärderats genom mätningar av det pulmonära flödesmotståndet. RES030-085:s egenskaper har jämförts med kontroll och med RES022-125 (från RES1000 serien).

Resultat från studien i sammandrag:

 • RES030-085 har en tydlig och statistiskt signifikant bronkrelaxerande effekt i råtta jämfört med kontrollgruppen. 
 • Inga uppmätta eller observerade biverkningar noterades vid den effektiva dosen för RES030-085.
 • RES030-085 bedöms ha goda förutsättningar för att formuleras som ett inhaleringsbart läkemedel.

Vd har ordet

Under första halvåret 2019 har exitprocessen av VAL001 tagit fart. En del av det ökade intresset beror sannolikt på utvecklingen av projektet, genom att EMA:s Scientific Advice Working Party (SAWP) bedömer att VAL001 är direktkvalificerat för en fas III-studie, som den enda återstående studien som krävs för att ansöka om marknadsföringstillstånd.

Bolaget har därför valt att avsätta ytterligare resurser för exitprocessen genom att ingå ett avtal med Partner International, som är välkända för sin förmåga att facilitera transaktioner av lifescience-projekt. Under de månader som de varit aktiva har antalet bolag som aviserat intresse ökat dramatiskt, och i dagsläget finns intresse från ett 20-tal bolag från hela världen.

Avtalet med Partner International och den breddning av intressentbasen som uppnåtts är lovande, då timingen för exit av VAL001 inte är tidskritisk utan styrs av att få maximalt betalt i en licens- eller försäljningsaffär. Dessutom drivs utveckling vidare enligt plan vilket ökar värdet i projektet och underlättar för en framtida tagare.

Samtidigt är det glädjande att notera depositiva resultat som en av Respiratorius substanser (RES030-085 från substansserien till RES9000) visat i en in vivo-luftvägsstudie, som utförts av ett internationellt välrenommerat kontraktslaboratorium. Studien är genomförd i en etablerad djurmodell för substanser som utvecklas för behandling av KOL och svår astma. 

Studien har genomförts genom att försöks­djuren (råttor) exponerats för ett luftvägskontraherande ämne (carbamyl­choline) därefter har denbronkrelaxerande effekten av testsubstanserna utvärderats genom mätningar av det pulmonära flödesmotståndet. De bronkdilaterande egenskaperna för RES030-085 (RES9000 serien) har jämförts med kontroll och med RES022-125 från RES1000 serien.

Resultat från studien i sammandrag

 • RES030-085 har en tydlig och statistiskt signifikant bronkrelaxerande effekt i råtta jämfört med kontrollgruppen och med RES022-125 (RES1000 serien). 
 • Försöken resulterade inte i några uppmätta eller observerade biverkningar vid den effektiva dosen av RES030-085.
 • RES030-085 bedöms ha goda förutsättningar för att kunna formuleras som ett läkemedel lämpligt för inhalering.

Sammantaget har första halvåret 2019 inneburit hög aktivitet i exitprocessen av VAL001 via samarbetet med Partner International, liksom goda resultat från värdebyggande studier av RESP9000. Förutom fortsatt preklinisk utveckling av RESP9000 under det kommande halvåret kommer exitprocessen av VAL001 ytterligare intensifieras.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)


[1]Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 157 171 975 aktier per 2019-06-30 (antalet aktier per 2018-06-30 var 157 171 975).

[2]  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar