Kvartalsrapport 1, 2021

Report this content

2021-01-01 till 2021-03-31

Respiratorius AB (publ)

556552-2652 

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 1, 2021  (KONCERN)

Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 262 KSEK (-1 901).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021

  • Inga händelser att redovisa

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

  • Styrelsen i Bolaget beslutade under inledningen av andra kvartalet, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2020, att genomföra en nyemission om totalt 13 297 875 nya aktier. Teckningskursen fastställdes till 1,88 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 12 april 2021. Emissionslikviden gör att Bolaget kan genomföra en farmakokinetisk studie av VAL001, vilken är ett regulatoriskt krav för att kunna inleda en Fas III-studie.
  • I slutet av maj presenterade Respiratorius och Iconovo AB (publ), ett avtal för utveckling av en inhalationsformulering samt en inhalationsprodukt för fas I-studier för Respiratorius läkemedelskandidat RES030-085 inom RESP9000 projektet, för behandling av KOL och svår astma.
    Under våren har ett flertal viktiga studier genomförts med gott resultat i det prekliniska arbetet.  Utvecklingsarbetet av en formulering för inhalation tillsammans med Iconovo är därför ett naturligt steg i de fortsatta förberedelserna inför en fas I-studie inom RESP9000 projektet.

Vd har ordet

Första kvartalet av 2021 har inneburit en hög aktivitet i båda huvudprojekten RESP9000 och VAL001, mycket tack vare den nya organisationen som uppvisar både spets och bredd inom läkemedelsutveckling.

I projektet VAL001, en mycket lovande läkemedelskandidat för en form av lymfkörtelcancer, har arbetet fortskridit till den punkt där nästa steg, i förberedelserna inför en Fas III-studie, är att genomföra en farmakokinetisk studie av den fastställda formuleringen av VAL001. I kommersiellt hänseende är formuleringen viktig för att klart differentiera Bolagets produkt från generika, och därmed prissättningsmässigt positionera VAL001 motsvarande det hälsoekonomiska värde som identifierats. En farmakokinetisk studie ger utöver att införskaffa nödvändiga data inför start av en Fas III-studie också möjligheten till att differentiera vår unika produkt från generika . Styrelsen beslutade därmed att genomföra en riktad emission för finansieringen av studien som företrädelsevis riktades till institutionella och långsiktiga investerare.

Arbetet tillsammans med Partner International Inc., med mål att slutföra ett avtal för VAL001 fortlöper i oförminskad intensitet. I dagsläget har vi interaktion med flertalet bolag och aktivitet i Bolagets virtuella datarum. Som alltid i en sådan process, fram tills någon form av exklusivitetsavtal är tecknat, tillkommer potentiella kandidater och andra faller ifrån. Vi har på tidigt stadium avböjt fortsatta förhandlingar med några intressenter, då vi sett att förutsättningarna inte varit de rätta. Vi bedömer att inleda en farmakokinetisk studie kommer utgöra en viktig signal till partnerskapsprocessen om vårt förtroende som Bolaget har för VAL001.

Inom projektet för nya läkemedel för effektiv behandling av KOL och svår astma, RESP9000 och läkemedelskandidaten, numera benämnd RCD405, har arbetet inletts med att slutföra det prekliniska datapaketet som krävs inför inlämnade av ansökan om start av Fas I studien. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och avgörande riskminimerande tekniska milstolpar har uppnåtts.

Inledningen av 2021 har för Bolaget varit mycket intensiv och framgångsrik och vi ser med tillförsikt fram emot fortsatt utveckling i våra projekt. Jag vill också passa på att rikta ett speciellt tack till nytillträdda aktieägare men också den starka och trogna skara aktieägare som gör Bolagets framtida utveckling möjlig.

 

Johan Drott

Vd, Respiratorius AB (publ)

 

 

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar