Kvartalsrapport 3, 2018

Report this content

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 3, 2018 (KONCERN)

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 208 (-1 164) KSEK.
  • Resultat per aktie[1]uppgick till -0,03 SEK (-0,03).
  • Soliditeten[2]uppgick per 2018-09-30 till 90,8%. [1]Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 157 171 975 aktier per 2018-09-30

[2]  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2018

  • Amerikanska patentverket (USPTO) och det koreanska patentverket (KIPO) har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan av VAL001, "A Pharmaceutical Composition Comprising a HDAC Inhibitor and a Steroid and the Use thereof".

Efter att de formella avgifterna är betalda utfärdas patentet, vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i USA och Korea till och med 2031. Sedan tidigare är patent beviljat i Europa och Japan under motsvarande förutsättningar.

  • En patentansökan har inlämnats gällande en ny substans som är resultatet av Respiratorius forskning inom KOL och astma.

Den nya substansen bedöms ha en fördelaktig säkerhetsprofil och motsvarande antiinflammatoriska och bronkrelaxerande egenskaper som RES022-125, vilken är Respiratorius längst komna läkemedelskandidat i RES1000-serien.

Respiratorius fokuserar nu på att snarast möjligt inleda kliniska studier med den nya substansen, som är väsentligen mer attraktiv avseende återstående patenttid än RES022-125. Vid ett godkänt patent erhålls marknadsexklusivitet i ansökta länder till och med 2038.

Vd har ordet

På en och samma dag under inledningen av tredje kvartalet meddelade respektive patentverk i USA och Korea att de godkänner grundpatentet för VAL001. Godkännandena ger marknads­exklusivitet fram till och med 2031 och kompletterar tidigare godkännanden i Europa och Japan.  Tidpunkten för de nya godkännandena är utmärkt och en ytterligare injektion i pågående affärs­diskussioner.

Bolaget bedömer fortsatt att förutsättningarna är goda att finna en tagare av VAL001 och redan i dagsläget finns flera intressenter. Som tidigare nämnts kan det något breda begreppet exit innebära en försäljning av bolaget Valcuria AB, där alla immateriella tillgångar kring VAL001 hanteras, en försäljning av patent eller någon form av licensförfarande.

För övrigt fortskrider förberedelsearbetet inför fortsatt klinisk utveckling av VAL001 enligt plan. Dessa aktiviteter är viktiga för att inte tappa onödig tid till marknad, då detta bedöms som en av tillgångarna i projektet.

För den nya substans som patentsökts inom KOL och astma är det pre-kliniska arbetet pågående. Målsättningen är att snarast möjligt inleda toxikologiska studier inför en ”First Time in Man”-studie vilket kommer vara ett viktigt steg för projektet.

Sammantaget så har tredje kvartalet 2018 har inneburet fortsatt god värdeutveckling i samtliga projekt och Bolaget är fortsatt optimistiska till målsättning att hitta en partner till VAL001.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar