KVARTALSRAPPORT 3, 2019

Report this content

2019-07-01 till 2019-09-30

Respiratorius AB (publ)
556552-2652

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 3, 2019 (KONCERN)

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 336 (-1 208) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
  • Soliditeten uppgick per 2019-09-30 till 95,73%. 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Respiratorius meddelade att kanadensiska patentverket (Canadian Intellectual Property Office – CIPO) avser att bevilja Respiratorius patentansökan av VAL001, ”A Pharmaceutical Composition Comprising a HDAC Inhibitor and a Steroid and the Use thereof”. 

Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i Kanada till och med 2031. Sedan tidigare är patent beviljat i Europa, USA, Japan och Korea under motsvarande förutsättningar.

Vd har ordet

Under tredje kvartalet 2019 har exitprocessen av VAL001 breddats och ytterligare intressenter utvärderar nu projektet parallellt med de tjugotalet intressenter som tidigare aviserats. Bolaget avser att fortsätta med arbetet att identifiera intressenter tills vad som kan bedömas vara en fördelaktig förhandlingssituation uppstår. 

Att uppnå denna förhandlingssituation är en tidsödande och datadriven process med långa beslutsvägar. I konkurrens med andra projekt inom detta område skiljer sig VAL001 väsentligt från andra behandlingar genom resultaten från vår fas l/lla studie. I denna visade VAL001 en stor reduktion av mortaliteten >50%, jämfört med de 20-30% reduktion av mortaliteten som kliniskt uppnås för läkemedel generellt inom onkologi. 

Den fortsatta utvecklingen av VAL001 med fokus på en klinisk fas 3-studie fortgår planenligt. Utvecklingsarbetet omfattar att fastställa slutgiltig formulering, inleda stabilitetsstudier och producera kliniska GMP batcher för VAL001 inklusive all tillhörande regulatorisk dokumentation. Genom att på detta sätt upprätthålla tempot i projektet undviks en fördröjning av starten för fas 3 studien inför ett framtida marknadsföringsgodkännande. Målsättningen är alltjämt att en sådan studie skall finansieras av en partner. 

De tidigare kommunicerade positiva resultaten från in vivo-inhalationsstudien för substansserien RES9000 avseende läkemedelskandidaten RES030-085, har under tredje kvartalets tagits vidare genom att fortsätta det prekliniska utvecklingsarbetet. Bolaget bedömer att det nu pågående prekliniska arbetet kan vara det sista inför en om att starta en fas I-studie, dvs First Time in Man-studie (FTiM). 

Sammantaget har tredje kvartalet 2019 inneburit hög aktivitet i exitprocessen av VAL001 via samarbetet med Partner International, liksom en värdebyggande utveckling av RESP9000. 

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar