Respiratorius meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller ”Bolaget) meddelar att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 14 juli 2020 och stoppdagen hos Euroclear är den 16 juli 2020, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner serie 2020/2021 TO 1. Den 20 juli 2020 inleds därmed handeln på Spotlight Stock Market med de teckningsoptioner serie 2020/2021 TO 1 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission.

Företrädesemissionen av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie 2020/2021 TO 1, har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Respiratorius BTU är den 14 juli 2020. Stoppdagen hos Euroclear är den 16 juli 2020 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive aktieägares VP-konto/depå den 20 juli 2020. Handeln i teckningsoptionerna serie 2020/2021 TO 1 inleds på Spotlight Stock Market den 20 juli 2020.

Teckningsoptioner serie 2020/2021 TO1

Villkor:                                  En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs:                    Motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 7 juni 2021 till och med den 18 juni 2021, dock lägst 1,20 kronor och högst 1,60 kronor per aktie.

Utnyttjandeperiod:               21 juni 2021 – 5 juli 2021

Kortnamn:                            RESP TO1

ISIN-kod:                              SE0014427985

Antal teckningsoptioner:   15 717 197

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns på Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB var legal råd­­givare till Respiratorius i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fond­kommission AB var emissionsinstitut i företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott
VD, Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Christer Fåhraeus
Ordf. Respiratorius AB
+46 705-60 90 00              
christer.fahraeus@respiratorius.com

Otto Rydbeck
VD, Stockholm Corporate Finance AB
+46 (0)8-440 56 40
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020.

Om Respiratorius

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare.

Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se:www.stockholmcorp.se.

Prenumerera

Dokument & länkar