Respiratorius tillförs 14,4 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner

Report this content

Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller ”Bolaget”) genomförde i juni 2020 en företrädes­emission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner serie 2020/2021 TO1. Totalt utnyttjades 11 985 567 teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 för teckning av 11 985 567 aktier, inne­bärande en utnyttjandegrad om cirka 76 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 14,4 MSEK före emissionskostnader.

Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO 1 löpte under perioden 21 juni 2021 – 5 juli 2021 och varje teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Totalt utnyttjades 11 985 567 teckningsoptioner för teckning av 11 985 567 aktier, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 76 procent. Genom de utnyttjade tecknings­optionerna tillförs Respiratorius därmed cirka 14,4 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,7 MSEK.

Det är glädjande med en hög utnyttjandegrad av teckningsoptionerna och det visar att det finns en stark tro på Respiratorius från såväl de som utnyttjat teckningsoptioner, som Bolagets styrelse och ledning. Framöver fortsätter vi arbetet och med det nya kapitaltillskottet kommer vi närmare att inleda klinisk studie med RCD405 (RESP9000)” säger Respiratorius VD Johan Drott.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Respiratorius med 11 985 567 aktier, från 201 904 244 till 213 889 811 aktier och aktiekapitalet ökar med 599 278,35 SEK, från 10 095 212,20 SEK, till 10 694 490,55 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 5,6 procent.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB var juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Otto Rydbeck,

VD, Stockholm Corporate Finance AB

Tel: +46 (0)8-440 56 40

E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se 

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021 kl. 8:45 CEST.

Om Respiratorius AB (publ)

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar. Mer information om verksamheten finns på www.respiratorius.com.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
För mer information se:
www.stockholmcorp.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Respiratorius har endast skett genom det informationsmemorandum som Respiratorius offentliggjorde den 1 juni 2020.

Prenumerera

Citat

Det är glädjande med en hög utnyttjandegrad av teckningsoptionerna och det visar att det finns en stark tro på Respiratorius från såväl de som utnyttjat teckningsoptioner, som Bolagets styrelse och ledning. Framöver fortsätter vi arbetet och med det nya kapitaltillskottet kommer vi närmare att inleda klinisk studie med RCD405 (RESP9000)
Respiratorius VD Johan Drott.