Teckningskursen fastställd för Respiratorius teckningsoption av serie 2020/2021 TO 1

Report this content

Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller ”Bolaget”) genomförde i juni 2020 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 i Respiratorius har fastställts till 1,20 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption av serie 2020/2021 TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Respiratorius under perioden 21 juni – 5 juli 2021.

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 har i enlighet med optionsvillkoren beräknats till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Respiratorius aktie under perioden från och med den 7 juni 2021 till och med den 18 juni 2021, dock lägst 1,20 SEK och högst 1,60 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under mätperioden till cirka 1,39 SEK och således har teckningskursen fastställts till 1,20 SEK per aktie.

Utnyttjandeperioden löper under perioden från och med den 21 juni 2021 till och med den 5 juli 2021, under vilken en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Respiratorius.

Teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 utfärdades i samband med att Respiratorius genomförde en företrädesemission av units i juni 2020. Sammanlagt finns det 15 717 197 teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 utställda.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Respiratorius cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader och antal aktier i bolaget ökar från 201 904 244 aktier med 15 717 197 aktier till totalt 217 621 441 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 7,2 procent av kapitalet och rösterna i Respiratorius.

Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO 1 med ISIN-kod SE0014427985 är föremål för handel på Spotlight Stock Market. Teckningsoptionerna handlas till och med den 1 juli 2021.

Instruktioner för hur teckningsoptionerna utnyttjas

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (optioner finns på en depå, exempelvis depå hos Avanza eller Nordnet, eller ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 5 juli 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoption av serie 2020/2021 TO 1 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen av teckningsoption av serie 2020/2021 TO 1, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast den 5 juli 2021 kl. 15:00.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

  1. Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com; och
  2. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se

Registrering av nya aktier

Respiratorius kommer vid utnyttjandeperiodens slut att registrera de aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO 1. Anmälan om registrering av nya aktier vid Bolagsverket är beräknad att inges till Bolagsverket vecka 28, 2021.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 planeras att publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas att ske några dagar efter utnyttjandeperiodens avslutande.

Så snart de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och Euroclear kommer interimsaktier (IA) att omvandlas till ordinarie aktier i Respiratorius och upptas till handel på Spotlight Stock Market.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 finns tillgängliga på Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709 22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2021.

Om Respiratorius

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar. Mer information om verksamheten finns på www.respiratorius.com

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Respiratorius har endast skett genom det informationsmemorandum som Respiratorius offentliggjorde den 1 juni 2020.

Prenumerera