Valberedning inför årsstämman 2022 utsedd

Report this content

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman i Respiratorius AB den 10 juni 2021 ska valberedningen inför årsstämman 2022 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september 2021.

 

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2022 fastställts till att bestå av följande tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 30 september 2021:

 

  • Emanuel Eriksson (valberedningens ordförande), representerande Fårö Capital AB
  • Johan Drott, representerande Valcuria Holding AB
  • Ben Hayes, representerande eget innehavValberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2022 förbereda förslag avseende val av ordförande på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, val av revisor samt ersättning till denne samt principer för utseende av valberedningen.


Förslag till valberedningen

Datum för årsstämman offentliggörs senare under innevarande år.

 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till:

info@respiratorius.com

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 25 februari 2022.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.