Valberedningens förslag avseende val av styrelse inför årsstämman i Respiratorius AB (publ)

Inför årsstämman den 28 maj 2019 i Respiratorius AB (publ) har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val av styrelse. Valberedningen föreslår att Anna Törner väljs till ny styrelseledamot, att Christer Fåhraeus, Kristina Drott, Sarah Fredriksson, Ingemar Kihlström och Olov Sterner omväljs som styrelseledamöter samt att Christer Fåhraeus omväljs som styrelseordförande. Hittillsvarande styrelseledamoten Anders Månsson har avböjt omval. 

Valberedningen har bestått av Christer Fåhraeus (ordförande), representerande Fårö Capital AB, Johan Drott, representerande Valcuria Holding AB och Hans Harvig, representerande eget innehav. 

Inför årsstämman har valberedningen föreslagit att:

-      styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;

-      Anna Törner väljs som ny styrelseledamot; 

-      Christer Fåhraeus, Kristina Drott, Sarah Fredriksson, Ingemar Kihlström och Olov Sterner omväljs som styrelseledamöter; och

-      Christer Fåhraeus omväljs som styrelseordförande. 

Kort presentation av Anna Törner:

Anna Törner född 1963, har apotekarexamen från Uppsala universitet och examen i matematisk statistik från Stockholms universitet samt doktorsexamen i medicinska vetenskaper från Karolinska institutet. Anna Törner har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling med fokus regulatoriska strategier, från läkemedelsbolag och myndighetsarbete. Anna är grundare av samt VD och styrelseledamot i Scandinavian Development Services AB. Övriga pågående uppdrag omfattar uppdrag som styrelseordförande i Scandinavian Development Services AB, styrelseledamot och VD i AT Statistics AB samt styrelseledamot i Arendi AB, Trophea AB, Trophea Development AB och Lett Renovering AB. Anna Törner äger inga aktier i Respiratorius AB (publ).

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com). 

Som framgick av kallelsen till årsstämman har valberedningen också föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande (oförändrat gentemot föregående år) samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter (oförändrat gentemot föregående år). 

Som också framgick av kallelsen till årsstämman har valberedningen slutligen också föreslagit att en revisor utan revisorssuppleant utses, att Crowe Osborne AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn valts samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Årsstämman hålls tisdagen den 28 maj 2019 kl. 16.30 i G:a Gästmatsalen Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar