• news.cision.com/
  • Respiratorius/
  • Valberedningens förslag avseende val och arvodering av styrelse inför årsstämman i Respiratorius AB (publ)

Valberedningens förslag avseende val och arvodering av styrelse inför årsstämman i Respiratorius AB (publ)

Report this content

Inför årsstämman den 10 juni 2021 i Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius”) har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse. Valberedningen föreslår att Niklas Prager och Peter Buhl Jensen väljs som nya styrelseledamöter och att Kristina Drott, Ingemar Kihlström och Anna Törner omväljs som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Niklas Prager väljs som ny styrelseordförande. De hittillsvarande styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Sarah Fredriksson och Olov Sterner har meddelat att de avböjer omval på egen begäran.

Valberedningen inför årsstämman består av Johan Drott (ordförande), representerande Valcura Holding AB, Emanuel Eriksson, representerande Fårö Capital AB och Hans Harvig, representerande eget innehav.

Inför årsstämman har valberedningen föreslagit att:

-      styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;

-      Niklas Prager och Peter Buhl Jensen väljs som nya styrelseledamöter;

-      Kristina Drott, Ingemar Kihlström, och Anna Törner omväljs som styrelseledamöter; och

-      Niklas Prager väljs som ny styrelseordförande.

Kort presentation av nya styrelseledamöter:

Niklas Prager, född 1970, har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och har sedan dess skaffat sig lång erfarenhet inom bolagsledning, styrelsearbete och investering. Bland annat så var Niklas Prager Sverigechef för läkemedelsbolaget Pfizer och har sedan dess haft flera anda VD-uppdrag, bland annat som VD för Medivir AB. I nuläget agerar han som rådgivare åt riskkapitalbolaget Ceder Capital samt sitter i flera bolagsstyrelser. Pågående styrelseuppdrag omfattar uppdrag som styrelseordförande i Qbtech AB och Altoni AB, styrelseledamot i Adero AB, Alpranito Förvaltning AB, CellaVision AB, DeroA AB och Tonial Förvaltning AB samt verkställande direktör i Altoni AB. Niklas Prager innehar via närstående bolag 171 749 aktier i Respiratorius.

Peter Buhl Jensen, född 1955, är MD och DMSc från Köpenhamns universitet där han även har haft en anställning som adjungerad professor. Peter Buhl Jensen besitter en stark kombination av kommersiell och medicinsk erfarenhet, med mer än 120 referensgranskade artiklar, främst inom utveckling av cancerläkemedel. Som serieentreprenör med bred erfarenhet inom life science-sektorn har Peter Buhl Jensen bland annat grundat TopoTarget, Oncology Venture, Medical Prognosis Institute och flera andra framgångsrika företag. På TopoTarget spelade Peter Buhl Jensen en viktig roll i uppbyggnaden av bolaget och skapandet av en banbrytande pipeline med hjälp av tre M&A-transaktioner, samt en börsnotering på Köpenhamnsbörsen. Andra anmärkningsvärda prestationer är Peter Buhl Jensens roll i börsintroduktionen av Medical Prognosis Institute på Nasdaq First North i Köpenhamn och Stockholm samt börsintroduktionen av Oncology Venture på Aktietorget (numera Spotlight Stock Market). Pågående styrelseuppdrag omfattar uppdrag som styrelseordförande i Amniotics AB (publ), styrelseledamot i Cobis A/S, Symbion A/S och Symbion Fonden samt verkställande direktör i Symbion A/S och medlem i ledningsgrupp (direktion) i Buhl Krone Holding ApS. Peter Buhl Jensen innehar inga aktier i Respiratorius.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com).

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Det noteras att årsstämman 2019 valde Crowe Horwath Osborne AB till revisor för tiden intill årsstämman som hålls under 2022.

Årsstämman i Respiratorius äger rum torsdagen den 10 juni 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i föreskriven ordning.

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.