Valberedningens förslag inför årsstämman i Respiratorius AB (publ)

Inför årsstämman den 15 maj 2018 i Respiratorius AB (publ) har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse samt arvodering av revisorn. Valberedningen föreslår omval av samtliga befintliga styrelseledamöter samt omval av styrelseordföranden.

Valberedningen har bestått av Christer Fåhraeus (ordförande), representerande Fårö Capital AB, Johan Drott, representerande Valcuria Holding AB och Hans Harvig, representerande eget innehav. 

Inför årsstämman har valberedningen föreslagit att:

-      styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;

-      Christer Fåhraeus, Kristina Drott, Sarah Fredriksson, Ingemar Kihlström, Anders Månsson och Olov Sterner omväljs som styrelseledamöter; och

-      Christer Fåhraeus omväljs som styrelseordförande. 

Information om personerna som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.respiratorius.com) samt i årsredovisningen. 

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande (oförändrat gentemot föregående år) samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter (oförändrat gentemot föregående år). 

Valberedningen föreslår slutligen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Det noteras att årsstämman 2016 valde Crowe Horwath Osborne AB till revisor för tiden intill årsstämman som hålls under 2019.

Årsstämman hålls tisdagen den 15 maj 2018 kl. 15.00 i G:a Gästmatsalen Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar