Bättre stöd till de som bevarar jordbrukets kulturmiljöer

I takt med förändrade former för odling och djurhållning har många av odlingslandskapets kulturmiljöer förlorat sina ursprungliga funktioner. De riskerar därför att förfalla och försvinna. Jordbrukarna gör goda insatser för att vårda ängslador, stenmurar och andra kulturmiljöer, men skötseln kan trots det bli otillräcklig i förhållande till samhällets mål, inte minst i norra Sverige. För att säkra skötseln behövs väl utformade ersättningar för jordbrukarnas arbete.

Nordbillingen, Skövde. Foto: Bengt A Lundberg

Riksantikvarieämbetet publicerar idag rapporten Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? Den redovisar en utvärdering som visar att de ersättningar till kulturmiljöer som fanns i tidigare landsbygdsprogram inte var effektiva. Många jordbrukare uttryckte kritik mot ansökningskrångel och stelbenta stödvillkor och allt färre valde att ansluta sig.

– För att säkra skötseln behövs därför i kommande landsbygdsprogram en ny form av ersättning med större koppling till regionala förutsättningar och till värdet av skötseln, säger utvärderaren Michael Frisk, Riksantikvarieämbetet.

Kulturmiljöer bidrar till en levande och attraktiv landsbygd

Kulturmiljöerna är betydelsefulla för landsbygden genom att de är grund för turism och företagande som inte är direkt kopplade till jordbruksproduktion. De är ändå beroende av att odlingslandskapet bevaras och utvecklas. De positiva effekterna visar sig i områden rika på natur och kulturmiljöer genom befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt.

– Det varierade odlingslandskapet är därför ett av jordbrukets starka bidrag till en levande landsbygd, framhåller Jordbruksverkets talesperson David Ståhlberg.

Rapporten är genomförd inom ramen för Jordbruksverkets, Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens och Riksantikvarieämbetets gemensamma regeringsuppdrag att följa miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Även länsstyrelserna deltar i genomförandet av uppdraget.

Kontakt:
Michael Frisk, utvärderare på Riksantikvarieämbetet, 08-5181 8238.
David Ståhlberg, utredare på Jordbruksverket, 036-15 60 32

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.