Illegalt infört föremål återlämnas från Norge till Sverige

En stenåldersyxa som olagligen förts in i Norge från Sverige kommer att återlämnas till Sveriges ambassadör, i Oslo den 13 december. Det är första gången som EU:s återlämnandedirektiv tillämpas på ett föremål som förts ut ur Sverige.

En skafthålsyxa från yngre stenålder funnen vid husrannsakan i Norge. Yxan är såld från Sverige, men dess bakgrund är okänd. Foto: Anne Skogsfjord/Kulturhistorisk Museum

Norrmannen som köpt yxan från Sverige på en nätauktionssajt dömdes i somras till två veckors fängelse för flera brott mot den norska kulturminneslagen. Mannen har även ägnat sig åt olagliga utgrävningar i Norge efter att ha sökt efter fornfynd med en metalldetektor. Yxan upptäcktes vid en husrannsakan hemma hos mannen och det konstaterades att det saknades ett svenskt utförseltillstånd. Enligt den norska lagstiftningen är det olagligt att importera ett kulturföremål från till exempel Sverige som behöver utförseltillstånd men som saknar detta.

Fallet har ansetts så principiellt viktigt i Norge att det gått igenom rättssystemet ända upp till Norges Högsta domstol, Höyesterett. Förutom att de rätta utförseltillstånden från Sverige saknades dömdes mannen för att inte ha rapporterat in fornfynd som han grävt upp i Norge, vilket utgör huvudskälet till fängelsedomen.

– Vi är skyldiga att värna vårt eget kulturarv och att samtidigt motverka att kulturarv plundras och ödeläggs i andra delar av världen. Detta säkras genom internationellt samarbete kring normer och konventioner, och genom att hindra illegal införsel och försäljning av kulturföremål i vårt eget land. Genom det nordiska Unescoinitiativet vill den norska regeringen förstärka insatsen mot olaglig handel i nära samarbete med de övriga nordiska länderna. För att nå framgång behövs det ett nära samarbete mellan tull- polis och kulturmyndigheter både inom länderna och över landsgränserna. Återlämnandet av stenyxan till Sverige är ett exempel på hur EU:s kommunikationssystem IMI kan fungera på kulturarvsområdet, säger Bård Folke Fredriksen, statssekreterare vid norska kulturdepartementet.

Sverige och Norge samarbetar i det nordiska arbetet mot illegal handel med kulturföremål och ingår även i större internationella samarbeten på EU-nivå. Återlämnandet av yxan sker i samband med ett seminarium i Oslo om kulturarvsbrott och kulturarvslagstiftning, med deltagare från alla nordiska länder.

Yxan överlämnas till Sveriges ambassadör Axel Wernhoff. Onsdag 13 december kl 12.00 i Professorsbostaden på Karl Johans gate 47. 

 – Detta är ett utmärkt exempel på hur EU:s återlämnandedirektiv ska fungera. Det ska handla om ett samarbete länder emellan att på frivillig basis återlämna illegalt utförda kulturföremål. Vi är naturligtvis mycket glada över det goda samarbetet vi har haft med vårt grannland Norge och vi tror att denna erfarenhet kan utgöra ett gott exempel inför framtida ärenden även med andra länder i Europa, säger Måns Pedersen, handläggare på Riksantikvarieämbetet 

Föremål som förts ut olagligen ur någon av EU:s medlemsstater och sedan lokaliseras i en annan medlemsstat kan lämnas tillbaka med stöd av ett särskilt EU-direktiv, det så kallade återlämnandedirektivet. I det här fallet har Norge hänvisat till detta direktiv (då även Norge som EES-land omfattas av direktivet) när stenyxan nu återlämnas till Sverige.

 Utförsel av kulturföremål

Vissa äldre kulturföremål omfattas av krav på utförseltillstånd om de ska tas ut ur Sverige. Man riskerar att begå ett smugglingsbrott om tillståndet saknas. För den här typen av föremål, det vill säga ett arkeologiskt föremål från tiden före 1850, måste du alltid ansöka om ett utförseltillstånd om objektet till exempel ska säljas utanför Sverige. Myndigheterna kan avslå en sådan ansökan om föremålet bedöms ha stor betydelse för kulturarvet.

Riksantikvarieämbetet är den centrala myndigheten i Sverige som ansvarar för frågor som bland annat rör det rättsliga skyddet av kulturföremål som utgör fornfynd och/eller som omfattas av utförselregler. På myndighetens webbsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Om du misstänker att någon olovligen handlar med fornfynd ska du kontakta polisen genom att ringa 114 14. Begär att få kontakt med någon inom NOA:s (Nationella Operativa Avdelningen) särskilda grupp för utredning av kulturarvsbrott.

Kontakt:
Måns Pedersen, handläggare Riksantikvarieämbetet, 08-5191 81 70, mans.pedersen@raa.se
Sunneva Sætevik, Seniorrådgiver Kulturdepartementet Norge, 0047-9007 99 60, sun@kud.dep.no
Emil Schön, pressansvarig Riksantikvarieämbetet, 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Media

Media

Dokument & länkar