Riksantikvarieämbetet fördelar miljoner till forskning och utveckling inom kulturarvsområdet

Riksantikvarieämbetet har fördelat 14 750 000 kr till 21 projekt för forskning och utveckling inom kulturarv och kulturmiljö. Tre av projekten är en samfinansiering tillsammans med Vetenskapsrådet inom den europeiska utlysningen Digital Heritage.

Till Riksantikvarieämbetets årliga utlysning av anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet inkom 35 ansökningar med ett sammanlagt anspråk på 22 683 940 kronor. Av dessa har nu 18 projekt beviljats bidrag där nio är nya projekt, resterade är fortsättningsprojekt. Ytterligare tre projekt får bidrag genom samfinansiering (Digital Heritage). 

Genusforskning, gallring och tillgänglighet

Av de nya projekten som får medel 2018 är fem nätverk - allt ifrån genusforskning och energieffektivisering i historiska byggnader till östersjösamarbete om modernt kulturarv. En förstudie som får bidrag fokuserar på det aktuella temat gallring vid arkeologiska undersökningar. Bland de nya projekten finns ett projekt som ska undersöka hur uppdragsarkeologin kan bli mer tillgänglig för alla. Ett annat projekt syftar till att kartlägga och fördjupa kunskapen om dagens roll- och ansvarsfördelning mellan olika aktörer i kulturmiljöarbetet.

Se vilka projekt som fått bidrag

Digital Heritage

Den internationella utlysningen Digital Heritage genomförs inom det europeiska samarbetet JPI Cultural Heritage. Minst tre länder måste delta i ett sådant projekt. Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet samfinansierar det svenska deltagandet. Av 34 ansökningar, beviljades åtta av projekten varav Sverige deltar i tre av dem.

Kontakt:
Jennifer Martin-Schuch, handläggare FoU, tel: 08-5191 8532, jennifer.martin.schuch@raa.se
Maria Jansson, kommunikatör, tel: 08-5191 8042, maria.jansson@raa.se

Riksantikvarieämbetet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet genom anslaget 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. FoU-anslaget är strategiskt för att stödja ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett levande forskningsområde i många akademiska miljöer. Läs mer på www.raa.se/fou

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.