Riksantikvarieämbetet pekar ut Norrvikens trädgårdar som riksintresse för kulturmiljövården

- Norrvikens trädgårdar har spelat en framträdande roll som förebild för andra trädgårdsanläggningar i landet och är ett attraktivt besöksmål. Det är några av anledningarna till att vi väljer att peka ut området som riksintressant, säger riksantikvarie Lars Amréus.


Norrvikens trädgårdar - nordtyska planteringen, dammen, och i bakgrunden havet. Källa: Wikimedia Commons

Riksantikvarieämbetet har i samråd med Länsstyrelsen i Skåne län arbetat fram ett förslag till nytt riksintresse - Norrvikens trädgårdar i Båstad. Förslaget har förankrats hos Boverket och Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att peka ut området som riksintresse för kulturmiljövården.

Vad gör Norrvikens trädgårdar riksintressant?
Trädgårdsanläggningen med omgivningar bildar ett rekreationslandskap som präglats av internationella och nationella influenser såväl som lokala förutsättningar och traditioner. Riksintresset omfattar bebyggelse, parkmiljöer, fruktodlingar och stilträdgårdar vilka sammantaget återspeglar utvecklingen av sociala och estetiska ideal under mer än 100 år. Norrvikens trädgårdar har utgjort förebild för många av landets trädgårdsanläggningar och är sedan lång tid ett attraktivt besöksmål.

Fakta om riksintresse för kulturmiljövården
Områden av riksintresse är områden av nationell betydelse för olika samhällsintressen enligt miljöbalken. Kulturmiljövård är ett sådant samhällsintresse. Riksintressena är en tillgång för hela landet och får enligt miljöbalken inte påtagligt skadas. Syftet med bestämmelsen är att långsiktigt skydda för landet väsentliga värden som inte kan väntas bli tillräckligt beaktade utan stöd av en lag. Enligt förordningen (SFS 1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ansvarar Riksantikvarieämbetet för att peka ut områden som bedöms vara av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Utpekandet sker i dialog med länsstyrelsen och i samråd med Boverket. Dessa anspråk ska sedan tillgodoses i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.

Kontakt:
Ulf Lindberg, antikvarie, 08-5191 8256
Maria Jansson, pressansvarig, tel: 0708-83 8027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Läs mer på www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Norrvikens trädgårdar har spelat en framträdande roll som förebild för andra trädgårdsanläggningar i landet och är ett attraktivt besöksmål. Det är några av anledningarna till att vi väljer att peka ut området som riksintressant, säger riksantikvarie Lars Amréus.
Riksantikvarie Lars Amréus