Riksantikvarieämbetet välkomnar höjning av kulturmiljövårdsanslaget

Idag meddelade regeringen att kulturmiljövårdsanslaget nästa år höjs med 25 miljoner kronor årligen. Anslaget fördelas varje år av Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna för att komma kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar till del. 

I budgeten för 2018 höjs kulturmiljövårdsanslaget med 25 miljoner. Det är en höjning med tio procent. Välbehövda pengar som kommer att komma landets kulturmiljöer till del.

Riksantikvarie Lars Amréus välkomnar regeringens besked:

 Bidraget till kulturmiljövård är en förutsättning för att bevara och tillgängliggöra många värdefulla kulturmiljöer i hela landet. Utvärderingar har också visat att anslaget har goda effekter på sysselsättning lokalt. Det är viktigt för besöksnäring och regional attraktivitet, i första hand i lands- och glesbygd. 

För 2018-2020 budgeteras drygt 278 miljoner kronor årligen. 

Fakta Kulturmiljövårdsanslaget
Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. 

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer. Myndigheten lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet har omkring 250 medarbetare och leder och stödjer det nationella arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.

Kontakt på Riksantikvarieämbetet:
Emil Schön, pressansvarig: 08-5191 80 07

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Dokument & länkar