Delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 31 maj 2020

Ett kvartal med stora förändringar

Kvartalet har präglats av väsentligt lägre butiksförsäljning men med en tillväxt inom e-handeln. Kvartalet påskyndade det digitiala skiftet inom branschen. PO.Ps e-handelsförsäljning ökade nästan med 200 procent och helt digitala Moak med knappt 100 procent. Företagsrekonstruktionerna har inneburit många tuffa och nödvändiga affärskritiska beslut. Många förändringar har genomförts på kort tid i syfte att förbättra verksamheterna.

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2020 – 31 MAJ 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 324 Mkr (511).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -32,1, procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -32,5 procent, jämfört med marknadens nedgång om -28,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -285 Mkr (-17).
 • Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -97 Mkr (-17). Nedskrivning av goodwill uppgick till -184 Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -318 Mkr (-27).
 • Resultat per aktie var -3,12 kronor (-0,79).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 147 Mkr (18).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2019 – 31 MAJ 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 1 458 Mkr (1 715).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -16,5 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -15,8 procent, jämfört med marknadens nedgång om -9,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -325 Mkr (-10).
 • Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -144 Mkr (-10). Nedskrivning av goodwill uppgick till -184 Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -385 Mkr (-36).
 • Resultat per aktie var -4,99 kronor (-1,07).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 235 Mkr (92).
 • I kvartal två slutfördes en företrädesemission som tillförde cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader.

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 23 mars godkändes företagsrekonstruktionerna för dotterbolagen Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB.
 • I april avvecklades Brothers finska verksamhet med 12 butiker och en webbutik.
 • Den 29 april presenterades preliminära rekonstruktionsplaner för de svenska bolagen. Tingsrätten beslutade att företagsrekonstruktionerna fortsätter till den 23 juni 2020.
 • Den 28 maj gick Polarn O. Pyret Norge AS i företagsrekonstruktion.
 • I kvartalet har goodwill skrivits ner med totalt 184 Mkr varav 141 Mkr avseende Departments & Stores och 43 Mkr avseende Brothers.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Rekonstruktionsbolagen har begärt förlängning av rekonstruktionerna, som löpte ut den 23 juni, med ytterligare tre månader. Frågan om förlängning handläggs fortfarande av tingsrätten, men det saknas i nuläget skäl att tro annat än att förlängning kommer medges.
 • Ackordsförslag lämnades den 1 juli. Ackordsförslagen innebär en initial betalning om 10 tkr och 25 procent betalning av överskjutande belopp till bolagen borgenärer, således en nedskrivning om 75 procent.
 • Pandemin covid-19 har haft fortsatt negativ påverkan på försäljningen i juni, med -39 procent lägre jämförbar försäljning, där butiksförsäljningen var -45 procent lägre och e-handel 1 procent högre.
 • Försäljning och resultat för resterande kvartal kommer att bli negativt påverkade av pandemin men omfattningen är svår att bedöma i nuläget pga den föränderliga situationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef, Tel: 08-410 520 00, e-post: kristian.lustin@retailandbrands.se

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020 klockan 7:00 CEST.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 210 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

  

  

Prenumerera

Dokument & länkar