Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB

RNB RETAIL AND BRANDS höll på onsdagen den 28 januari 2009 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av styrelsens ordförande Claes Hansson.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september
2007 – 31 augusti 2008. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2007/2008.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Claes Hansson, Mikael Solberg, Jan Carlzon och Torsten Jansson samt nyval av Lilian Fossum, Nils Vinberg och John Wallmark. Claes Hansson omvaldes till styrelsens ordförande. Eva Kempe Forsberg, Hans Risberg och Per Törnberg, som undanbett sig omval, avgick som styrelseledamöter.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall vara oförändrat gentemot föregående verksamhetsår, dvs. ett totalt styrelsearvode om 875.000 kr att fördelas med 250.000 kr till styrelsens ordförande och 125.000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Inget arvode skall utgå för utskottsarbete.

Valberedning
Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningens sammankallande, innefattande bl.a. att styrelsens ordförande senast vid tredje kvartalets utgång, dvs. i slutet av maj månad, skall sammankalla de vid denna tidpunkt fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätten att utse en ledamot var i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledning
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till bolagsledning.

Ändringar i bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen, innefattande att bolagets styrelse inte skall kunna bestå av några styrelsesuppleanter samt härutöver några redaktionella ändringar.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2009 klockan 10:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 45, 0768-87 20 45, e-post: cecilia.lannebo@rnb.se

Prenumerera

Dokument & länkar