• news.cision.com/
  • RNB RETAIL AND BRANDS/
  • RNB Retail and Brands AB och Coala-Life AB ingår lock Up-avtal med aktieägare vars ägande uppgår till 51 procent av det totala antalet aktier efter genomfört omvänt förvärv och skuldkonverteringar

RNB Retail and Brands AB och Coala-Life AB ingår lock Up-avtal med aktieägare vars ägande uppgår till 51 procent av det totala antalet aktier efter genomfört omvänt förvärv och skuldkonverteringar

Report this content

Med anledning av RNB Retail and Brands AB:s (”RNB” eller ”Bolaget”) förvärv av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom en apportemission, som kommunicerades av Bolaget den 27 september 2021, har vissa aktieägare i Coala Life och i RNB ingått s.k. lock up-avtal med sedvanliga villkor. Enligt avtalet förbinder sig ägare som kommer att inneha cirka 51 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförande av förvärvet och de föreslagna skuldkonverteringar som Bolaget kommunicerade den 15 oktober 2021 att inte utan föregående skriftligt medgivande från RNB sälja eller på annat sätt överlåta aktier i Bolaget under en period om 360 dagar räknat från dagen då förvärvet genomförs. Åtagandet har även lämnats av personer som kommer att vara ledande befattningshavare i Bolaget efter att förvärvet har genomförts.

Åtagandena omfattar sammanlagt 18 052 673 aktier i RNB motsvarande cirka 51,1 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB efter förvärvets och skuldkonverteringarnas genomförande, med beaktande av den sammanläggning (1:50) som föreslås fattas beslut om vid extra bolagsstämma i RNB den 29 oktober 2021.

Om Coala Life:

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Coala Life har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor - en mångfaldigt prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och lungor på distans.

Coala Heart Monitor marknadsförs huvudsakligen mot vårdgivare som förskriver produkt och tjänst till patient för användning i vardagen, utan behov att besöka någon vårdenhet. Coala Lifes lösningar bygger på mångårig svensk forskning samt utveckling och skyddas av ett 30-tal patent. Huvudkontoret är baserat i Uppsala och sedan 2019 ansvarar företagets dotterbolag, Coala Life Inc, med säte i Kalifornien, för USA-marknaden. Över 350 vårdgivare och 1 000 läkare är anslutna till Coala Care Portalen. Knappt 10 000 patienter har använt Coala Heart Monitor för att följa sitt hjärta i huvudsakligen Europa och USA. För mer information se www.coalalife.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef RNB, +468-410 524 63, kristian.lustin@retailandbrands.se
Dan Pitulia, VD Coala Life AB, +46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com

Philip Siberg, Co-founder, CSO & IR Coala Life AB, +46 70 7906734 philip.siberg@coalalife.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 klockan 13:55 (CEST).