• news.cision.com/
 • RNB RETAIL AND BRANDS/
 • RNB Retail and Brands avser avyttra befintlig verksamhet, lösa skuldfinansiering och genom apportemission förvärva Coala Life, ett medicinskt plattformsbolag inom digital hjärt- och lungdiagnostik

RNB Retail and Brands avser avyttra befintlig verksamhet, lösa skuldfinansiering och genom apportemission förvärva Coala Life, ett medicinskt plattformsbolag inom digital hjärt- och lungdiagnostik

Report this content

RNB Retail and Brands (”RNB”) offentliggör avsikten att avyttra befintlig verksamhet genom försäljning av Brothers, göra bolaget skuldfritt genom att bland annat konvertera delar av utestående obligationslån och övriga skulder mot aktier i RNB genom kvittningsemission samt att förvärva samtliga aktier i Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system för digital hjärt- och lungdiagnostik. Bolagets mjukvaruplattform och hårdvara är CE- och FDA-godkända och möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och auskultation av lungor på distans. Coala Lifes finansiella målsättning är att genom stark organisk tillväxt nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna väntas genereras på USA-marknaden och tillväxten ska ske med bibehållen bruttomarginal på över 80 procent.

RNB har för avsikt att dels påkalla skriftliga förfaranden under obligationslånen för att inhämta obligationsinnehavarnas godkännande till transaktionerna, dels sammankalla en extra bolagsstämma för beslut om godkännande av transaktionerna inklusive bemyndiganden för att genomföra de olika nyemissionerna. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 13,8 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som transaktionerna förutsätter och aktieägare som innehar cirka 41,1 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB har uttryckt avsikt att verka för transaktionernas genomförande.

I samband med transaktionerna har RNB för avsikt att byta marknadsplats från Nasdaq Stockholms huvudlista till Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) samt byta namn till Coala-Life Group AB (publ). För information om villkor för transaktionernas genomförande, se särskilt nedan under ”Villkor för transaktionerna”.

Transaktionerna skulle medföra att RNB byter verksamhetsinriktning och att en ny verksamhet inom utveckling och marknadsföring av medicinsk teknik etableras. I det nya bolaget, Coala-Life Group AB (publ) (dvs. RNB efter namnändring), kommer RNB:s aktieägare, efter kvittning av befintliga skulder mot nya aktier, att äga omkring 20 procent och Coala Lifes aktieägare att äga omkring 80 procent av aktierna.

Coala Lifes och RNB:s styrelser stödjer de föreslagna transaktionerna och rekommenderar enhälligt aktieägare att acceptera dem.

Per Thunell, ordförande i RNB kommenterar, ”Vi har nu slutfört omstruktureringen av RNB och med det föreslagna förvärvet av Coala Life skapas goda möjligheter för RNB:s aktieägare att kapitalisera på den snabba digitaliseringen av sjukvården som nu sker med nya molnbaserade teknologier på distans. Coala Life är synnerligen väl positionerade och drivs av ett entreprenöriellt team med goda erfarenheter i att bygga globala och framgångsrika bolag.”

Per Carendi, ordförande i Coala Life kommenterar, ”Coala Life har utvecklat en ledande plattform med tekniskt- och marknadsmässigt försprång särskilt inriktad mot den amerikanska marknaden med över 100 miljoner kroniskt sjuka hjärtpatienter. Coala Lifes system är nu berättigat till ersättning inom det amerikanska försäkringssystemet vilket skapar förutsättningar för snabb försäljningstillväxt. Affären med RNB och noteringen på Nasdaq First North ger oss nu möjlighet att med breddad ägarbas accelerera kommersialiseringen.”

Transaktionerna i sammandrag

 • RNB avser förvärva samtliga aktier i Coala Life genom en apportemission omfattandes högst 1 413 007 333 nya aktier i RNB. Aktierna, som avses emitteras efter beslut av styrelsen för RNB med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som RNB avser sammankalla, uppgår till ett beräknat värde om totalt cirka 400 MSEK, baserat på en emissionskurs om cirka 0,28 SEK per ny aktie i RNB. Vid förhandling av transaktionerna har parterna värderat Coala Life till 400 MSEK och RNB till 100 MSEK baserat på att del av obligationslån och övriga skulder har konverterats till aktier, vilket ger ett teoretiskt värde per aktie efter transaktionerna om cirka 0,28 SEK per RNB-aktie. RNB och huvudägare i Coala Life har förhandlat transaktionen och aktieägare med ett sammanlagt innehav om 94 procent av aktierna i Coala Life är genom ett tidigare ingånget aktieägaravtal förbundna att acceptera transaktionen.
 • RNB avser efterfråga obligationsinnehavarnas godkännande avseende en konvertering av 43,2 MSEK av nominellt belopp av det utestående Seniora Obligationslånet (såsom definierat nedan) (med utestående nominellt belopp om cirka 61,3 MSEK) och övriga skulder om 28 MSEK genom kvittningsemission om totalt 251 515 305 nya aktier i RNB, baserat på en emissionskurs om cirka 0,28 SEK per ny aktie i RNB. Resterande utestående nominellt belopp och upplupen ränta under det Seniora Obligationslånet samt hela det utestående nominella beloppet om 85 MSEK och upplupen ränta under Hybridobligationen (såsom definierat nedan) ska tillskjutas såsom ovillkorat kapitaltillskott (enligt det förslag som avses föreläggas obligationsinnehavarna för godkännande).
 • RNB avser avyttra befintlig verksamhet genom en försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Brothers & Sisters AB (och indirekt Brothers AB) mot erhållande av en kontant köpeskilling om 10 MSEK.
 • Efter genomförda emissioner kommer det totala antalet aktier och röster i RNB att uppgå till högst             1 766 259 166 (baserat på ett antagande om förvärv av samtliga aktier i Coala Life, se mer information under ”Apportemission för förvärv av Coala Life” och ”Förändringar i aktiekapital och antal aktier och röster i RNB till följd av de planerade transaktionerna” nedan).
 • Efter genomförda transaktioner bedöms bolaget ha en kassa och finansiella tillgångar om cirka 87 MSEK. Det säkerställer rörelsekapital för drift av det nya bolaget i minst tolv månader.
 • I det nya bolaget, Coala-Life Group AB (publ) (dvs. RNB efter namnändring), kommer RNB:s aktieägare, efter kvittning av befintliga skulder mot nya aktier, att äga omkring 20 procent och Coala Lifes aktieägare att äga omkring 80 procent av aktierna.
 • Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför ett system för digital hjärt- och lungdiagnostik. Bolagets mjukvaruplattform och hårdvara är CE- och FDA-godkända och möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och auskultation av lungor på distans.  
 • Coala Lifes finansiella målsättning är att genom en stark organisk tillväxt nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna väntas bli genererade på USA-marknaden och tillväxten ska ske med bibehållen bruttomarginal på över 80 procent.
 • I samband med transaktionerna avses extra bolagsstämma i RNB föreslås fatta beslut om entledigande av nuvarande styrelseledamöter och val av följande nya ordinarie ledamöter: Per Carendi, styrelseordförande (Coala Life), Ebba Fåhraeus, styrelseledamot (Coala Life), Beverly Huss, styrelseledamot (Coala Life) samt Peter Troija, styrelseledamot (Coala Life).
 • Coala Lifes ledningsgrupp består i dagsläget av Dan Pitulia (CEO), Philip Siberg (Chief Strategy Officer och ansvarig för IR), Magnus Samuelsson (CTO), Lars Gusch (Technical Product Owner), Jane Wall (Sales & Clinical Director Nordics) och Amy Davalle (President Coala Life US), vilka avses fortsätta i sina respektive roller i det nya bolaget. Nuvarande CFO i RNB, Richard Roa, fortsätter som CFO i det nya bolaget.
 • I samband med transaktionerna har RNB för avsikt att byta marknadsplats från Nasdaq Stockholms huvudlista till Nasdaq First North, vilket innefattar behov av listningsprocess och upprättande av en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen avses offentliggöras så snart den har godkänts av Nasdaq Stockholm AB. Det planerade listbytet, vilket erfordrar Nasdaq Stockholm AB:s godkännande, beräknas genomföras i nära anslutning till den extra bolagsstämma i RNB som avses att kallas till för att fatta nödvändiga beslut för transaktionernas genomförande.
 • För information om villkor för transaktionernas genomförande, se särskilt nedan under ”Villkor för transaktionerna”.
 • Under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner listbytet är första dag för handel på Nasdaq First North beräknad till första halvan av november 2021.

Kort om Coala Life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor − en mångfaldigt prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och auskultation av lungor på distans.

Coala Heart Monitor marknadsförs huvudsakligen mot vårdgivare som förskriver produkt och tjänst till patient för användning i vardagen, utan behov att besöka någon vårdenhet. Produkter och tjänster marknadsförs även direkt mot konsument på den svenska marknaden i huvudsakligt syfte att ständigt förbättra erbjudandet gentemot sjukvården genom att generera data som ytterligare kan förbättra algoritmer, användbarhet och funktionalitet.

Bolagets lösningar bygger på mångårig svensk forskning och utveckling och skyddas av ett 30-tal patent. Drygt 260 MSEK har investerats i bolaget. Huvudkontoret är baserat i Uppsala och sedan 2019 ansvarar företagets dotterbolag, Coala Life Inc. med säte i Kalifornien, för USA-marknaden. Utveckling sker huvudsakligen genom en egen utvecklingsavdelning och tillverkning sker genom partners i Finland och Estland.

Över 350 vårdgivare och över 1 000 läkare är anslutna till Coala Care Portalen. Knappt 10 000 patienter har använt Coala Heart Monitor för att följa sitt hjärta i Europa och USA.

Mer information om Coala Life återfinns på bolagets hemsida, www.coalalife.com.

Per 21 augusti 2021 hade Coala Life 103 aktieägare registrerade hos Euroclear.

Coala Lifes organisation består per dagens datum av 17 anställda och 8 konsulter. Coala Lifes omsättning för kalenderåret 2020 uppgick till 3,4 MSEK, med ett EBITDA-resultat om -54,4 MSEK. Coala Lifes finansiella målsättning är att genom stark organisk tillväxt nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna väntas genereras på USA-marknaden och tillväxten ska ske med bibehållen bruttomarginal på över 80 procent.

Kort om RNB

RNB Retail and Brands koncernen har under drygt 20 år förvärvat, ägt, drivit och utvecklat butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus har varit att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Koncernen har haft butiker och e-handelsplatser i 10 länder. Försäljningen har de senaste åren bedrivits genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. RNB har varit noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan 26 juni 2001.

I december 2018 beslutade årsstämman att ge i uppdrag åt styrelsen att öka avkastningen för aktieägarna genom att separera bolagen, tillvarata de synergier som då fanns och genomföra avyttringar av verksamheterna. I februari och mars 2021 avyttrades verksamheterna Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Den kvarvarande rörelsedrivande verksamheten bedrivs per dagens datum genom Brothers AB som avses avyttras genom en försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Brothers & Sisters AB (som i sin tur äger 100 procent av aktierna i Brothers AB). Även aktierna i Departments & Stores Europe AB avses säljas. 

RNB:s organisation består per dagens datum av fyra anställda. Dess tillgångar utgörs av en kassa om cirka 65 MSEK efter transaktionernas genomförande. RNB hade per den 31 augusti 2021 drygt 18 000 aktieägare.

Bakgrund och motiv samt rörelsekapitalbehov i anledning av planerat listbyte till Nasdaq First North

Styrelsen för RNB ser förvärvet av Coala Life som en möjlighet att låta RNB:s aktieägare ta del av vad som styrelsen bedömer vara en verksamhet med stor potential.

Genom de föreslagna transaktionerna erbjuds RNB:s aktieägare möjlighet till fortsatt aktieägande i ett verksamhetsdrivande listat bolag, vilket bedöms gynnsammare än alternativet att likvidera RNB och skifta ut återstoden av tillgångarna efter planerad avveckling av befintlig verksamhet.

Coala Life bedömer att transaktionerna, inkluderande listning på Nasdaq First North, kommer att främja bolagets fortsatta tillväxt, bland annat genom en förstärkt kassa och ägarstruktur. Listningen av Coala Life på Nasdaq First North och den ägarspridning som transaktionen innebär bedöms kunna öka igenkänningen av bolaget och få en positiv effekt på relationer med kunder, partners, anställda, leverantörer och andra intressenter. Coala Lifes starka marknadstillväxt i USA kan medföra att bolaget överväger att ta in expansionskapital.

Efter genomförda transaktioner bedöms bolaget ha en kassa och finansiella tillgångar om cirka 87 MSEK. Det säkerställer rörelsekapital för drift av det nya bolaget i minst tolv månader.

Avyttring av befintlig verksamhet i RNB

RNB har för avsikt att ingå ett aktieöverlåtelseavtal avseende en försäljning av samtliga aktier i Brothers & Sisters AB (vilket därmed inkluderar aktierna i Brothers AB) mot erhållande av en kontant köpeskilling för aktierna om 10 MSEK.

Apportemission för förvärv av Coala Life

RNB avser förvärva samtliga aktier i Coala Life genom en apportemission omfattandes högst 1 413 007 333 nya aktier i RNB. Aktierna, som avses emitteras efter beslut av styrelsen för RNB med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som RNB avser sammankalla, uppgår till ett beräknat värde om totalt cirka 400 MSEK, baserat på en emissionskurs om cirka 0,28 SEK per aktie. Vid förhandling av transaktionerna har parterna värderat Coala Life till 400 MSEK och RNB till 100 MSEK baserat på att del av obligationslån och övriga skulder har konverterats till aktier, vilket ger ett teoretiskt värde per aktie efter transaktionerna om cirka 0,28 SEK per RNB-aktie.

RNB och huvudägare i Coala Life har förhandlat transaktionen som bland annat är villkorad av att mer än 90 procent av Coala Lifes aktieägare, såvitt avser det totala antalet och röster i Coala Life, samtycker till att delta i transaktionen. Aktieägare med ett sammanlagt innehav om 94 procent av aktierna i Coala Life är genom ett tidigare ingånget aktieägaravtal förbundna att acceptera transaktionen. RNB har för avsikt att bli ägare till samtliga aktier i Coala Life inom ramen för de villkor som gäller för transaktionen alternativt i kombination med efterföljande tvångsinlösensförfarande.  För närmare information om villkor för det planerade förvärvets genomförande, se nedan under ”Villkor för transaktionerna”.

Kvittningsemissioner i förhållande till skulder och krav på godkännande från obligationsinnehavare

RNB avser att genom en riktad kvittningsemission konvertera dels 43,2 MSEK av nominellt belopp under RNB:s seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Seniora Obligationslånet") (med totalt utestående nominellt belopp om cirka 61,3 MSEK, exklusive upplupen ränta) till totalt 152 604 792 nya aktier i RNB, dels övriga skulder om sammanlagt 28 MSEK till totalt 98 910 513 nya aktier i RNB, båda till en emissionskurs om cirka 0,28 SEK per aktie. Emissionskursen baseras på det bedömda marknadsvärdet på RNB efter transaktionernas genomförande och bedöms marknadsmässig. Aktierna avses emitteras efter beslut av styrelsen för RNB med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som RNB avser sammankalla.

Vidare avser RNB konvertera det Seniora Obligationslånets återstående utestående nominella belopp om cirka 18,1 MSEK och den upplupna räntan per dagen för konverteringen (för referens uppgick upplupen ränta per den 31 augusti till cirka 6,5 MSEK), samt hela det utestående nominella beloppet om 85 MSEK och den upplupna räntan per dagen för konvertering (för referens uppgick upplupen ränta per 31 augusti till cirka 1,1 MSEK) under RNB:s efterställda företagsobligation med evig löptid och rörlig ränta med ISIN SE0015658703 ("Hybridobligationen") till ett ovillkorat kapitaltillskott som per den 31 augusti 2021 beräknas till sammanlagt cirka 110,7 MSEK.

Genomförandet av transaktionerna samt konverteringarna avseende det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen, inklusive konverteringen till ovillkorat kapitaltillskott, fordrar ändringar i obligationsvillkoren för respektive obligation. För att ändra obligationsvillkoren krävs godkännande av obligationsinnehavarna med en erforderlig majoritet. Mot bakgrund av detta avser Bolaget påkalla skriftligt förfarande i det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen för att besluta om ändringar av de befintliga obligationsvillkoren och följaktligen möjliggöra transaktionerna samt konverteringarna. Fullständiga förslag på ändringar i obligationsvillkoren kommer framgå av kallelserna till de skriftliga förfarandena.

Villkor för transaktionerna

Den planerade försäljningen av Brothers & Sisters AB (och indirekt Brothers AB) samt konvertering av utestående obligationslån avses vara villkorade av obligationsinnehavarnas godkännande. Vidare avses försäljningen av Brothers & Sisters AB vara villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i RNB, och konverteringen vara villkorad av att extra bolagsstämma i RNB fattar erforderliga beslut för konverteringens genomförande (innefattande beslut om emissionsbemyndigande och nödvändiga bolagsordningsändringar).

Det planerade förvärvet av Coala Life avses vara villkorat av att mer än 90 procent av Coala Lifes aktieägare, såvitt avser det totala antalet och röster i Coala Life, samtycker till att delta i transaktionen. Aktieägare med ett sammanlagt innehav om 94 procent av aktierna i Coala Life är genom ett tidigare ingånget aktieägaravtal förbundna att acceptera transaktionen. Det planerade förvärvet avses vidare vara villkorat av viss miniminivå avseende likvida tillgångar i RNB, konvertering av utestående obligationslån i RNB, godkännande från Nasdaq Stockholm AB såvitt avser planerat listbyte till Nasdaq First North samt att extra bolagsstämma i RNB fattar erforderliga beslut för transaktionernas genomförande (innefattande beslut om godkännande av förvärv av Coala Life, beslut om nödvändiga emissionsbemyndiganden och bolagsordningsändringar samt val av ny styrelse).

Extra bolagsstämma i RNB

Styrelsen för RNB har för avsikt att sammankalla en extra bolagsstämma i RNB som planeras att hållas den 29 oktober 2021 där styrelsens förslag i syfte att kunna genomföra transaktionerna avses att behandlas, innefattande beslut om godkännande av försäljning av Brothers & Sisters AB, godkännande av förvärv av Coala Life, nödvändiga bolagsordningsändringar (inklusive ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier, företagsnamn och verksamhetsföremål) och emissionsbemyndiganden samt val av ny styrelse. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 13,8 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som transaktionerna förutsätter och aktieägare som innehar cirka 41,1 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB har uttryckt avsikt att verka för transaktionernas genomförande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Aktieägare i det nya RNB (planerad namnändring till Coala-Life Group AB (publ))

I det nya bolaget, Coala-Life Group AB (publ) (dvs. RNB efter namnändring), kommer RNB:s aktieägare, efter kvittning av befintliga skulder mot nya aktier, att äga omkring 20 procent och Coala Lifes aktieägare att äga omkring 80 procent av aktierna (baserat på ett antagande om förvärv av samtliga aktier i Coala Life). Den preliminära förväntade fördelningen av större ägares andelar framgår av tabellen nedan. 

Aktier som ägs av familjegrupperingar och dess närstående bolag har i tabellen nedan summerats som ”Familjen”.

Ägarandel (%)
20 North Street Co AB 19,8
Otiva J/F AB 8,0
Familjen Sundvall 7,9
Konsumentföreningen Stockholm (KfS) 7,3
Familjen Sörlander 6,0
Familjen Flood 3,2
Familjen Bengtsson 2,7
Övriga aktieägare 45,1
Totalt 100,0

Förändringar i aktiekapital och antal aktier i RNB till följd av de planerade transaktionerna

RNB har per dagens datum ett aktiekapital om 4 069 461 SEK fördelat på 101 736 528 aktier, medförande ett kvotvärde om cirka 0,04 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma.

Genom apportemission i förhållande till det planerade förvärvet av Coala Life kommer RNB:s aktiekapital att öka med högst 56 520 293 SEK genom emission av högst 1 413 007 333 nya aktier. Den totala aktiekapitalökningen respektive det totala antalet nya aktier till följd av apportemissionen kommer dock vara beroende av det slutliga antal aktier som förvärvas i Coala Life.

Genom kvittningsemission i förhållande till det Seniora Obligationslånet kommer RNB:s aktiekapital att öka med 6 104 192 SEK genom emission av 152 604 792 nya aktier.

Genom kvittningsemission i förhållande till övriga skulder kommer RNB:s aktiekapital att öka med 3 956 421 SEK genom emission av 98 910 513 nya aktier.

Genom transaktionerna, och under antagandet att samtliga aktier i Coala Life förvärvas genom apportemissionen, kommer RNB:s aktiekapital således att öka med 66 580 906 SEK genom emission av 1 664 522 638 nya aktier.

Kvittningsemissionerna medför tillsammans en utspädning om 71,2 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i RNB per dagens datum.

Apportemissionen skulle medföra en utspädning om högst 93,3 procent och tillsammans med kvittningsemissionerna en utspädning om högst 94,2 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i RNB per dagens datum.  

Namnbyte

I samband med transaktionerna avser RNB att byta företagsnamn till Coala-Life Group AB (publ). Beslut om byte av företagsnamn avses fattas på den extra bolagsstämma som ska ta ställning till transaktionerna.

Styrelse och ledning i det nya bolaget

I samråd med större aktieägare i Coala Life avses extra bolagsstämma i RNB föreslås att fatta beslut om entledigande av nuvarande styrelseledamöter och val av följande nya ordinarie styrelseledamöter: Per Carendi (avses även föreslås som ny styrelseordförande), Ebba Fåhraeus, Beverly Huss samt Peter Troija.

Per Carendi, född 1948 är Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Bakgrund inom Life Science, Försäkring, Fastighet, Venture Capital, och Investmentbolag. Tidigare styrelseuppdrag i över 70 bolag, inklusive noterade life-science bolag. Styrelseordförande i Montico AB och styrelseledamot i Renz Sweden AB mfl.  Per är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ebba Fåhraeus, född 1963, är Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. VD SmiLe Incubator AB, styrelseordförande i AcuCort AB och styrelseledamot i Prevas AB, Carasent ASA, 3HF Response AB mfl. Ebba är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Peter Troija, född 1969, har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Peter är bosatt i San Diego, USA och är General Manager på ThermoFisher. Peter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Beverly Huss, född 1960, har en MSc Technology Management Pepperdine University. VD och medgrundare av Pagionia Medical, styrelseordförande i Madorra, Inc och styrelseledamot i bland annat Ancora Heart, Pagonia Medical och Accuray Inc. Beverly är bosatt i Menlo Park, San Francisco, USA. Beverly är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ledningen för det nya bolaget kommer bestå av Dan Pitulia (CEO), Philip Siberg (Chief Strategy Officer och ansvarig för IR), Magnus Samuelsson (CTO), Lars Gusch (Technical Product Owner), Jane Wall (Director of Sales Nordics) och Amy Davalle (President Coala Life US) vilka kommer att fortsätta i sina respektive roller i det nya bolaget. Nuvarande CFO i RNB Richard Roa fortsätter som CFO i det nya bolaget. Samtliga personer i ledningsgruppen är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Verkställande Direktör Dan Pitulia, född 1956, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm – Internationell business. Dan har mångårig erfarenhet i att utveckla och skala upp bolag inom medicinsk teknik och life science med VD-roller i företag som Entific Medical Systems, Carmel Pharma och QleanAir Scandinavia.

Listning på Nasdaq First North

I samband med transaktionerna har RNB för avsikt att byta marknadsplats från Nasdaq Stockholms huvudlista till Nasdaq First North, vilket innefattar behov av listningsprocess och upprättande av en bolagsbeskrivning i förhållande till det nya bolaget. Bolagsbeskrivningen avses offentliggöras så snart den har godkänts av Nasdaq Stockholm AB.

Under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner listbytet är första dag för handel på Nasdaq First North beräknad till första veckan i november 2021. Fram till dess kommer RNB:s aktie fortsatt handlas på Nasdaq Stockholm. Bolaget har utsett Erik Penser Bank som Certified Adviser i anledning av det planerade listbytet till Nasdaq First North. 

Preliminär tidplan

Nedan följer preliminär tidplan för huvudsakliga steg i samband med transaktionerna (samtliga datum avser 2021):

27 september Ingående av aktieöverlåtelse avseende försäljning av Brothers & Sisters AB
27 september Ingående av aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Coala Life
Senast 29 september Pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma i RNB
Omkring den 7 oktober Pressmeddelande avseende kallelse till skriftliga förfaranden för obligationslånen
Omkring den 26 oktober Offentliggörande av utfall i skriftliga förfaranden för obligationslånen
Före den extra bolagsstämman Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North offentliggörs
29 oktober Extra bolagsstämma i RNB för beslut om transaktionerna och därtill hänförliga beslut
Under den första halvan av november Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North
I mitten av november Beräknad registrering av de nya aktier och upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North.

 

Rådgivare
CAPM är finansiell rådgivare och TM & Partners Advokatfirma är legal rådgivare till RNB i samband med transaktionerna.

Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Coala Life i samband med transaktionerna.

Erik Penser Bank har utsetts till Certified Adviser i anledning av det planerade listbytet till Nasdaq First North.

Press och analytikermöte

RNB bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av Coala Life den 27 september klockan 10:30. En presentation där RNB:s VD Kristian Lustin presenterar bakgrunden till affären och Coala Lifes VD Dan Pitulia presenterar bolaget och deras verksamhet tillsammans med Strategi- och IR-chef Philip Siberg. Presentationen sker på svenska och följs av en frågestund. Frågor går att ställa skriftligen via webbsändningen och besvaras av Kristian Lustin, Richard Roa, Dan Pitulia och Philip Siberg. Ingen föranmälan krävs.

Vänligen använd länken nedan:

https://tv.streamfabriken.com/2021-pressconference

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Lustin, verkställande direktör RNB, Tel 08 410 524 63, krisitian.lustin@retailandbrands.se

Dan Pitulia, verkställande direktör Coala Life, Tel 070 972 0838, dan.pitulia@coalalife.com

Philip Siberg, grundare samt Strategi- och IR-ansvarig Coala Life, Tel 070 790 6734, philip.siberg@coalalife.com

Denna information är sådan information som RNB Retail and Brands AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september, kl 07:15 CEST.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion och accessoarer. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom konceptet Brothers. Brothers är en rikstäckande herrmodekedja med 43 butiker inklusive en e-handel. Brothers är den självklara destinationen för uppdaterat, avslappnat och välklätt mode i prisvärd kvalitet med suverän passform för alla män i alla situationer.  RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

  

  

Dokument & länkar

Citat

Vi har nu slutfört omstruktureringen av RNB och med det föreslagna förvärvet av Coala Life skapas goda möjligheter för RNB:s aktieägare att kapitalisera på den snabba digitaliseringen av sjukvården som nu sker med nya molnbaserade teknologier på distans. Coala Life är synnerligen väl positionerade och drivs av ett entreprenöriellt team med goda erfarenheter i att bygga globala och framgångsrika bolag
Per Thunell, ordförande i RNB