RNB Retail and Brands fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Report this content

Vid dagens extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 50 aktier läggs samman till en aktie. Den extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen för RNB har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 5 november 2021.

Sista dag för handel i Bolagets aktier före sammanläggningen infaller den 3 november 2021 och första dag för handel efter sammanläggningen infaller den 4 november 2021. Det nya antalet aktier kommer bokas ut i Euroclear Sweden AB:s system den 8 november 2021.

Sammanläggningen av Bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 50, övergår överskjutande aktier i Bolagets ägo per avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter försäljas av ett av Bolaget anlitat värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare därefter kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Sammanläggningens genomförande kommer medföra att antalet aktier i Bolaget minskar från 101 736 550 till 2 034 731.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef RNB, +468-410 524 63, kristian.lustin@retailandbrands.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 klockan 16:00 (CEST).