RNB Retail and Brands har ingått avtal om förvärv av Coala Life

Report this content

RNB Retail and Brands AB (”RNB”) har idag ingått avtal om förvärv av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission. Avtalet har ingåtts i enlighet med den avsikt som RNB kommunicerade den 27 september 2021.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför ett system för digital hjärt- och lungdiagnostik. Bolagets mjukvaruplattform och hårdvara är CE- och FDA-godkända och möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och auskultation av lungor på distans.

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av högst 1 413 007 333 nya aktier i RNB. Aktierna, som avses emitteras efter beslut av styrelsen för RNB med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som RNB avses hållas den 29 oktober 2021, uppgår till ett beräknat värde om totalt cirka 400 MSEK, baserat på en emissionskurs om cirka 0,28 SEK per ny aktie i RNB.

Avtalet om förvärvet har ingåtts med aktieägare i Coala Life som representerar 67,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Coala Life. Förvärvet är villkorat av att mer än 90 procent av Coala Lifes aktieägare, såvitt avser det totala antalet och röster i Coala Life, samtycker till att delta i transaktionen. Aktieägare med ett sammanlagt innehav om 94 procent av aktierna i Coala Life är genom ett tidigare ingånget aktieägaravtal förbundna att acceptera transaktionen. RNB har för avsikt att bli ägare till samtliga aktier i Coala Life inom ramen för de villkor som gäller för transaktionen alternativt i kombination med efterföljande tvångsinlösensförfarande.  Förvärvet är vidare villkorat av viss miniminivå avseende likvida tillgångar i RNB, konvertering av utestående obligationslån i RNB, godkännande från Nasdaq Stockholm AB såvitt avser planerat listbyte till Nasdaq First North Growth Market samt att extra bolagsstämma i RNB fattar erforderliga beslut för genomförande av förvärvet och övriga transaktioner som RNB kommunicerade den 27 september 2021 (innefattande beslut om godkännande av förvärv av Coala Life, beslut om nödvändiga emissionsbemyndiganden och bolagsordningsändringar samt val av ny styrelse).

Styrelsen för RNB har för avsikt att sammankalla en extra bolagsstämma i RNB som planeras att hållas den 29 oktober 2021 där styrelsens förslag i syfte att kunna genomföra förvärvet och övriga kommunicerade transaktioner avses att behandlas, innefattande beslut om godkännande av försäljning av Brothers & Sisters AB, godkännande av förvärv av Coala Life, nödvändiga bolagsordningsändringar (inklusive ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier, företagsnamn och verksamhetsföremål) och emissionsbemyndiganden samt val av ny styrelse. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 13,8 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som transaktionerna förutsätter och aktieägare som innehar cirka 41,1 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB har uttryckt avsikt att verka för transaktionernas genomförande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Press och analytikermöte

RNB bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av Coala Life den 27 september klockan 10:30. En presentation där RNB:s VD Kristian Lustin presenterar bakgrunden till affären och Coala Lifes VD Dan Pitulia presenterar bolaget och deras verksamhet tillsammans med Strategi- och IR-chef Philip Siberg. Presentationen sker på svenska och följs av en frågestund. Frågor går att ställa skriftligen via webbsändningen och besvaras av Kristian Lustin, Richard Roa, Dan Pitulia och Philip Siberg. Ingen föranmälan krävs.

Vänligen använd länken nedan:

https://tv.streamfabriken.com/2021-pressconference

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Lustin, verkställande direktör RNB, Tel 08 410 524 63, krisitian.lustin@retailandbrands.se
Dan Pitulia, verkställande direktör Coala Life, Tel 070 972 0838, dan.pitulia@coalalife.com

Philip Siberg, grundare samt Strategi- och IR-ansvarig Coala Life, Tel 070 790 6734, philip.siberg@coalalife.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2021 klockan 09:45 (CEST).

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion och accessoarer. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom konceptet Brothers. Brothers är en rikstäckande herrmodekedja med 43 butiker inklusive en e-handel. Brothers är den självklara destinationen för uppdaterat, avslappnat och välklätt mode i prisvärd kvalitet med suverän passform för alla män i alla situationer.  RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

  

  

Dokument & länkar