• news.cision.com/
  • RNB RETAIL AND BRANDS/
  • RNB Retail and Brands offentliggör resultatet av de Skriftliga Förfarandena under det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen som påkallades den 15 oktober 2021

RNB Retail and Brands offentliggör resultatet av de Skriftliga Förfarandena under det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen som påkallades den 15 oktober 2021

Report this content

Den 15 oktober 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets obligationslån med ISIN SE0010625830 (det "Seniora Obligationslånet") och Bolagets efterställda företagsobligation med evig löptid och rörlig ränta med ISIN SE0015658703 ("Hybridobligationen"), att kalla till skriftliga förfaranden ("Skriftliga Förfaranden").

Såsom beskrivits närmare i kallelserna till de Skriftliga Förfarandena som offentliggjordes av Bolaget och Agenten den 15 oktober 2021 ("Kallelserna") samt distribuerades till innehavarna av det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen ("Obligationsinnehavarna") var syftet med de Skrifltiga Förfarandena, bland annat, att efterfråga godkännande från Obligationsinnehvarana att genomföra den tidigare kommunicerade försäljningen av Brothers & Sisters AB, samt dels konvertera hela det utestående nominella beloppet om 61,322 MSEK under det Seniora Obligationslånet till aktier i Bolaget genom en kvittningsemission till en teckningskurs om 14,154 SEK per aktie (efter genomförd sammanläggning av Bolagets aktier), dels konvertera upplupen ränta under det Seniora Obligationslånet samt utestående nominellt belopp och upplupen ränta under Hybridobligationen till ovillkorat kapitaltillskott i Bolaget ("Förslagen").

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna har godkänt Förslagen.

En erforderling andel av Obligationsinnehavarna deltog i de Skriftliga Förfarandena för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en erfordlig majoritet av de deltagande Obligationsinnehavarna röstade för Förslagen i respektive Skriftligt Förfarande. Det beslutades därför att Förslagen har godkänts av Obligationsinnehavarna.

Såsom beskrivits närmare i Kallelserna är Förslagen bland annat villkorade av att den extra bolagsstämman i Bolaget den 29 oktober 2021 beslutar att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om kvittningsemission för konvertering av obligationsskuld till aktier och apportemission för genomförande av det tidigare kommuncierade förvärvet av Coala-Life AB, att styrelsen beslutar om sådana emissioner med stöd av bemyndigandena, samt att minst 90 procent av aktierna i apportemissionen tecknas och betalas genom tillskjutande av minst 90 procent av aktierna i Coala-Life AB. Förslagen kommer därmed genomföras först när samtliga villkor enligt Kallelserna har uppfyllts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef, Tel: 08-410 520 00, e-post: kristian.lustin@retailandbrands.se

Denna information är sådan information som RNB Retail and Brands AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18.30 (CEST) den 26 oktober 2021.