Årsstämma i ICTA

Report this content

Pressmeddelande

Årsstämma i ICTA AB (publ) avhölls i Stockholm den 16 april 2020.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolag och koncernen för räkenskapsåret 2019.

Vinstdisposition fastställd
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,80 kronor per aktie eller sammantaget 55 514 443 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 20 april 2019. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 23 april 2020.

Styrelse och styrelsearvode
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om omval av styrelseledamöterna Ole Andersen, Pål Hodann, Per Nilsson och Erik Åfors. Till styrelsens ordförande utsågs Erik Åfors. Stämman fastställde även arvoden till totalt 186 250 kronor, där 61 250 kronor utgår till styrelseordföranden och 41 250 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Lars Kylberg som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Beslutet var i enlighet med valberedningens reviderade förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm den 16 april 2020

För mer information, vänligen kontakta: 

Claes Hagberg, CFO, +46 (0) 708 46 89 25, claes.hagberg@icta.se

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +46 (0) 708 46 89 25
www.icta.se


 

Prenumerera

Dokument & länkar