ÅRSSTÄMMA I ICTA AB (PUBL)

Pressmeddelande från Intellecta AB (publ) 2018-05-03

Vid årsstämma den 3 maj 2018 i Stockholm, som leddes av styrelsens ordförande Richard Ohlson, beslutade stämman, bland annat, om följande.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och bolaget för 2017. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2017 balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Ole Andersen och Pål Hodann samt genom nyval utse Per Nilsson och Erik Åfors till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Erik Åfors till styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019, med Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

I enlighet med valberedningens förslag, baserat på initiativ av de nyvalda styrelseledamöterna, beslutades att arvodet till styrelsen halveras i förhållande till tidigare år till att utgå med totalt 372 500 kronor, fördelat med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och 82 500 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete (tidigare 160 000 kronor).

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2019 i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak ska innebära att det för bolagsledningen tillämpas marknadsmässiga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom pension och rörlig ersättning. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2017.

Ändring bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. Efter ändringen ska aktiekapitalet lägst vara 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor och antalet aktier lägst vara 8 000 000 och högst 32 000 000.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningen till lägst tre och högst nio, med högst fem suppleanter.

Nyemission av aktier mot betalning med apport samt godkännande av förvärv av aktier i FFW

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission av aktier samt godkänna förvärvet av minoritetsaktieägarnas aktier i FFW Holding ApS. Beslutet innebär att 4 478 671 aktier emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 6 718 006,50 kronor. Rätten att teckna de nya aktierna tillkommer minoritetsaktieägarna i FFW Holding ApS. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom överlåtelse av aktier i FFW Holding ApS.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission i samband med företagsförvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2019 besluta om nyemission av aktier vid företagsförvärv enligt styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2019 besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att användas som betalningsmedel vid företagsförvärv.

För ytterligare information om apportemissionen, vänligen se tidigare pressmeddelanden av den 23 februari 2018.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

ICTA AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Drejer, VD & Koncernchef, +45 3110 53 63, michael.drejer@ffwagency.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig, +46 706 97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 425 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Taggar:

Om oss

Rolling Optics Holding AB (publ) is noted on Nasdaq First North I

Prenumerera

Dokument & länkar