FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I ICTA AB (PUBL)

ICTA AB (publ) (”Bolaget” eller ”ICTA”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en apportemission (”nyemissionen”) av aktier. Nyemissionen har medfört förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Före nyemissionen uppgick antalet aktier och röster i Bolaget till 10 027 615. Genom nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 4 478 671. Per den 31 maj 2018 uppgår antalet aktier och röster i ICTA till 14 506 286.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Drejer, VD och koncernchef ICTA AB (publ), +45 311 053 63, michael.drejer@icta.se

Erik Kronqvist, IR-ansvarig ICTA AB (publ), 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar den helägda digitala konsultrörelsen FFW, det till 70 procent delägda River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 425 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Om oss

Rolling Optics Holding AB (publ) is noted on Nasdaq First North I

Prenumerera

Dokument & länkar