ICTA AB förvärvar Rolling Optics International AB och presenterar uppdaterad aktieägarlista

Report this content

I enlighet med tidigare publicerad stämmokommunikén beslutades idag vid extra bolagsstämman i ICTA AB (publ) (”ICTA”) bland annat att dels emittera preferensaktier till ICTAs nuvarande aktieägare, dels genom apportemission av nya stamaktier förvärva Rolling Optics International AB (publ) (”Rolling Optics”).

Idag har samtliga befintliga aktier i Rolling Optics apportreserverats, med stöd av fullmakt som lämnats till Erik Penser Bank, vilket kommer att leda till emission av 123 048 275 nya aktier. Befintliga aktieägare i Rolling Optics kommer att erhålla aktier i ICTA omkring två veckor efter det att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. En mer detaljerad tidplan för fondemission av preferensaktier samt apportemissionens slutförande kommer att publiceras så snart Bolagsverket har registrerat besluten från den extra bolagsstämman.

Efter apportemissionen kommer ICTAs nuvarande aktieägare att äga 10,6 procent av stamaktierna och Rolling Optics aktieägare att äga 89,4 procent av stamaktierna. Nedan presenteras uppdaterad teoretiska aktieägarstrukturen i Rolling Optics Holding AB, efter det att apportemissionen är fullt ut genomförd och med hänsyn tagen till av ICTA kända transaktioner i närtid.

Aktieägare i Rolling Optics Holding AB Antal stamaktier Antal preferensaktier Kapital (%) Röster (%)
Forestum Capital AB 18 117 215 - 11,9 13,0
RP Ventures AB 16 753 200 - 11,0 12,0
ICTAs befintliga aktieägare (ca 2 280 st) 14 609 064 14 609 064 19,2 11,6
Axel Lundvall 7 748 700 - 5,1 5,6
Westindia AB 6 297 814 - 4,1 4,5
SVEA Sarl 5 755 922 - 3,8 4,1
Johan Stern (privat och via bolag) 5 745 400 - 3,8 4,1
Fredrik Nikolajeff 5 166 375 - 3,4 3,7
Uppsala universitet Holding AB 4 298 125 - 2,8 3,1
Rojafi 3 562 723 - 2,3 2,6
Övriga aktieägare (cirka 60 st) 50 792 913 - 33,4 36,5
Totalt 137 657 339 14 609 064,0 100,0 100,0

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Lundvall, verkställande direktör ICTA AB (publ) under namnändring till Rolling Optics Holding AB (publ), +46 (0) 737 782428, axel.lundvall@rollingoptics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 16:30 CEST.

 

Rolling Optics är en svensk världsledande aktör inom utveckling, tillverkning och försäljning av mikrooptik; tunna filmer med tredimensionella effekter som finner sin användning inom dokument- och varumärkessäkerhet.

Bolaget har sitt ursprung från forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet och har utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi. Med detta som bas har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Materialet låter sig bl.a. tillverkas i form av tunna etiketter och har visat sig vara ett mycket effektivt skydd för varumärken som har problem med förfalskningar. Problemet med förfalskade varor växer för varje år enligt OECD 2019 och omsätter ca 500 miljarder USD vilket motsvarar ca 3,3 procent av världshandeln. Rolling Optics teknologi finns snart inom alla slags säkerhetslösningar och kommer i framtiden också användas inom bredare varumärkesapplikationer på förpackning och produkt. 

Prenumerera

Dokument & länkar