• news.cision.com/
  • Rolling Optics/
  • ICTA AB har bytt namn till Rolling Optics Holding AB och presenterar tidplan för utgivande av preferensaktier och apportemission

ICTA AB har bytt namn till Rolling Optics Holding AB och presenterar tidplan för utgivande av preferensaktier och apportemission

Report this content

Beslut om bland annat namnbyte, utgivande av preferensaktier och apportemission som fattats vid extra bolagsstämma i ICTA AB (publ):s (”ICTA”) den 26 maj 2020 har idag registrerats hos Bolagsverket. ICTA byter därmed namn till Rolling Optics Holding AB samt presenterar tidplan för fondemission med utgivning av preferensaktie och apportemission.

Namnbyte
ICTA AB byter idag namn till Rolling Optics Holding AB (publ) och aktien kommer därmed byta kortnamn (ticker) från ICTA till RO. Byte av namn och ticker kommer att vara verkställt i Nasdaqs system inom 1-2 dagar. Aktiens ISIN-kod kommer att vara oförändrad.

Preferensaktie
Avstämningsdag för emittering av preferensaktier, vars utdelning kommer att återspegla utfallet under säljarreversen som ICTA erhöll som dellikvid vid avyttringen av FFW, är beslutad till den 8 juni 2020. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Rolling Optics Holding AB (tidigare ICTA) kommer vederlagsfritt att erhålla en (1) preferensaktie för varje innehavd aktie. Aktieägare behöver ej vidta någon åtgärd för att erhålla preferensaktien. Sista dag för handel i Rolling Optics Holding ABs (tidigare ICTA) aktie med rätt att erhålla preferensaktier är den 4 juni 2020 och första dag för handel i Rolling Optics Holding ABs aktie exklusive rätt att erhålla preferensaktier är den 5 juni 2020. Preferensaktien kommer inte att tas upp till handel på någon marknadsplats. Intresse att köpa eller sälja preferensaktier förmedlas av Erik Penser Bank på tel 08-4638490. Totalt kommer 14 609 064 preferensaktier att emitteras.

Apportemission
Aktieägare i Rolling Optics International AB vars aktier är apportreserverade kommer att erhålla 11,5 aktier i Rolling Optics Holding AB per innehavd aktie i Rolling Optics International AB. I det fall antalet aktier inte går jämnt ut kommer antalet avrundas nedåt. Aktieägare i Rolling Optics International AB kommer inte erhålla någon kontant kompensation för aktieavrundningen nedåt. Aktierna kommer att bokas ut på respektive aktieägares depå/VP-konto omkring den 9 juni 2020. Aktieägare behöver ej vidta någon åtgärd för att erhålla aktien.

Tidplan

4 juni 2020:      Sista dag för handel i Rolling Optics Holdings (tidigare ICTA) aktie inklusive rätt att erhålla preferensaktier

5 juni 2020:      Första dag för handel i Rolling Optics Holding (tidigare ICTA) aktie exklusive rätt att erhålla preferensaktier

8 juni 2020:      Avstämningsdag för utdelning av preferensaktie

9 juni 2020:     Aktieägare i Rolling Optics International AB erhåller aktier i Rolling Optics Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28,

axel.lundvall@rollingoptics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 16:15 CEST.

Bolaget har sitt ursprung från forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet och har utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi. Med detta som bas har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Materialet låter sig bl.a. tillverkas i form av tunna etiketter och har visat sig vara ett mycket effektivt skydd för varumärken som har problem med förfalskningar. Problemet med förfalskade varor växer för varje år enligt OECD 2019 och omsätter ca 500 miljarder USD vilket motsvarar ca 3,3 procent av världshandeln. Rolling Optics teknologi finns snart inom alla slags säkerhetslösningar och kommer i framtiden också användas inom bredare varumärkesapplikationer på förpackning och produkt.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar