ICTA AB offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier

Pressmeddelande 22 maj 2018

Styrelsen för ICTA AB:s (publ) (”ICTA”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier som nu finns tillgängligt på ICTAs hemsida, www.icta.se

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av den nyligt genomförda apportemissionen genom vilken ICTA förvärvade minoritetens aktieägande i FFW Holding ApS. Minoritetsägarna i FFW innehar cirka 30,9 procent av antalet aktier och röster i ICTA utöver de innehav dessa personer innehade före apportemissionen. De förutvarande minoritetsägarna i FFW, varav fem av sju är operativa i FFW, har åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt överlåta aktier i ICTA som gör att säljarnas totala aktieinnehav i ICTA understiger 100 procent av de nyemitterade aktierna till och med den 31 juli 2018, 80 procent av de nyemitterade aktierna till och med den 31 januari 2019, 50 procent av de nyemitterade aktierna till och med den 31 juli 2019 och 30 procent av de nyemitterade aktierna till och med den 31 januari 2020. Styrelsen i ICTA äger ensidig rätt att under vissa förutsättningar förkorta denna lock-up.

De nyemitterade aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm den 23 maj 2018

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ICTA.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Drejer, VD och koncernchef ICTA AB (publ), +45 311 053 63, michael.drejer@ffwagency.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig ICTA AB (publ), 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 445 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Denna information är sådan information som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 11.45 CET.

Om oss

Rolling Optics Holding AB (publ) is noted on Nasdaq First North I

Prenumerera

Dokument & länkar