ICTA AB uppfyller noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Report this content

Pressmeddelande

ICTA AB (publ) (”ICTA” eller ”Bolaget”) har idag erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm att bolaget uppfyller gällande noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market Sweden. ICTA offentliggör idag också den bolagsbeskrivning som tagits fram med anledning av den transaktion som ICTA offentliggjort genom pressmeddelande den 2 april 2020, varigenom ICTA avser förvärva Rolling Optics International AB (”Rolling Optics”) genom apportemission. Bolagsbeskrivningen syftar framförallt till att beskriva Rolling Optics och finns tillgänglig på Rolling Optics (www.rollingoptics.com) och ICTAs (www.icta.se) respektive hemsidor.

Under förutsättning att den extra bolagsstämman i ICTA den 26 maj 2020 beslutar i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman, kommer ICTA AB ansöka om att Bolagets aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 28 maj 2020. Bolaget handlas i dag på Nasdaq Stockholm Small Cap, där sista handelsdag blir den 27 maj 2020. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i anledning av bytet av handelsplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Rudbeck, verkställande direktör ICTA, +46 (0) 702 70 03 15, olof.rudbeck@icta.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 17:00 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar