ICTA avyttrar River

Report this content

ICTA har träffat avtal att avyttra koncernens innehav i River till minoritetsägarna i detta bolag. ICTA äger 70 procent av aktierna i River. River är en digital Business-to-Consumer-byrå som erbjuder tjänster i inom digital innovation och reklam med cirka 35 medarbetare, huvudsakligen i Stockholm.

Avyttringen ska ses som ett led i styrelsens arbete att säkra och skapa aktieägarvärde för ICTAs aktieägare och i ljuset av att River uppvisar en hög volatilitet vad gäller lönsamhet. För helåret 2018 redovisade River ett negativt rörelseresultat om 5,2 MSEK, varav huvuddelen i andra kvartalet. För första halvåret 2019 har River redovisat ett rörelseresultat om 0,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,1 procent.

Köpeskillingen för ICTAs aktier i River uppgår till 3 MSEK, varav 1 MSEK erläggs kontant och 2 MSEK i en köparrevers med förfall 2021-08-01. Därutöver kan tilläggsköpeskilling utgå baserat på utfallet av verksamheten under åren 2020, 2021 och 2022 samt vid större ägarförändring i bolaget. Enligt överenskommelsen ska River under de kommande tre åren löpande reglera en skuld till ICTA om cirka 1,8 MSEK, som ICTA tidigare av försiktighetsskäl skrivit ned till 0,4 MSEK.

Baserat på grundköpeskillingen beräknas avyttringen ge upphov till en realisationsförlust om cirka 4,0 MSEK. Försäljningen är villkorad av godkännande av bolagsstämma i ICTA, vilken styrelsen avser kalla till inom kort. Köpare utgörs av Rivers huvudsakliga minoritetsägare.

Efter avyttringen består ICTAs operativa verksamhet av den helägda digitala konsultkoncernen FFW, som globalt erbjuder tjänster inom digital teknologi, data, design och komplexa digitala plattformar.

  
Erik Åfors, styrelseordförande ICTA, erik@tillsvidare.nu, 0734 340 770.

Denna information är insiderinformation som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 12:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar